สีลุทเทสะปาฐะ

สีลุทเทสะปาฐะ

          ภาสิตะมิทัง  เตนะ  ภะคะวะตา  ชานะตา  ปัสสะตา  อะระหะตา  สัมมาสัมพุทเธนะ  สัมปันนะสีลา  ภิกขะเว วิหะระถะ สัมปันนะปาฏิโมกขา  ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุตา  วิหะระถะ  อาจาระโคจะระสัมปันนา        อะณุมัตเตสุ  วัชเชสุ  ภะยะทัสสาวี  สะมาทายะ  สิกขะถะ    สิกขาปะเทสูติ ฯ  ตัสมาติหัมเหหิ  สิกขิตัพพัง  สัมปันนะสีลา  วิหะริสสามะ  สัมปันนะปาฏิโมกขา  ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุตา  วิหะริสสามะ  อาจาระ-โคจะระสัมปันนา  อะณุมัตเตสุ  วัชเชสุ  ภะยะทัสสาวี  สะมาทายะ  สิกขิสสามะ  สิกขาปะเทสูติ ฯ  เอวัญหิ  โน  สิกขิตัพพัง ฯ