ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ

ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ

(นำ)     หันทะ  มะยัง  ปัจฉิมะพุทโธวาทะปาฐัง  ภะณามะ  เส  ฯ

หันทะทานิ   ภิกขะเว   อามันตะยามิ   โว   

         ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้  เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า

วะยะธัมมา  สังขารา

         สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา

อัปปะมาเทนะ   สัมปาเทถะ 

         ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด

อะยัง   ตะถาคะตัสสะ   ปัจฉิมา   วาจา.

         นี้ เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้า ฯ