ไชยน้อย

 ไชยน้อย

        นะโม  เม  พุทธะเตชะสา  ระตะนัตตะยะธัมมิกา  เตชะปะสิทธิปะสี เทวา  นารายะปะระเมสะวะรา  สิทธิพ๎รัหมา  จะ  อินทา  จะ  จะตุโลกาภิรักขะกา  สะมุททาภูมิคังคา จะ  สัพพะไชยะปะสิทธิ   ภะวันตุ  โน,

       ไชยะ  ไชยะ  ธรณิธรณี อุทะธิอุทะธี นะทินะที

       ไชยะ  ไชยะ  คะคณตลนิไสนิไลไสเสลสุเมรุราชะพะนะระชี

       ไชยะ  ไชยะ  คัมภีระโสมภินาเคนทะนาคีปิสาจะภูตะกาลี

       ไชยะ  ไชยะ  ทุนนิมิตตะโรคี

       ไชยะ  ไชยะ  สิงคีสุทธา  ฆานะมุขะชา

       ไชยะ  ไชยะ  รุณณะมุขะสาตรา

       ไชยะ  ไชยะ  จัมปาทินาคะกุละคัณฐก

       ไชยะ  ไชยะ  คะชะพลจะตุรงคะสูกอระภุชงคะสีหะพะยัคฆะทีปา

       ไชยะ  ไชยะ  รุณณะมุขะยาต๎รา ชิตะชิตะเสนาริปุสุทินอระดี

       ไชยะ  ไชยะ  สุขะสุขาชีวี

       ไชยะ  ไชยะ  ธรณีตะเล  สะทา  สุไชยา

       ไชยะ  ไชยะ  ธรณีสานติ  สะทา

       ไชยะ  ไชยะ  มังกรราชรัญญาภะวัคเค

       ไชยะ  ไชยะ  วะรุณะยักเข

       ไชยะ  ไชยะ  รักขะเส สุระภูชะเตชา

       ไชยะ  ไชยะ  พ๎รัหเมนทะคะณา

       ไชยะ  ไชยะ  ราชาธิราชสาทไช

       ไชยะ  ไชยะ  ปะฐะวิง  สัพพัง

       ไชยะ  ไชยะ  อะระหันตา  ปัจเจกะพุทธะสาวัง

       ไชยะ  ไชยะ  มะเหสุโร หะโรหะรินเทวัง

       ไชยะ  ไชยะ  พ๎รัหมาสุรักโข

       ไชยะ  ไชยะ  นาโค  วิรุฬหะโก  วิรูปักโข  จันทิมา  ระวิ  อินโท     จะ  เวนะตัยโย  จะ  กุเวโร  วะรุโณปิ  จะ อัคคี  วายุ  จะ  ปะชุ๎ณโห  กุมาโร  ธะตะรัฏฐะโก  อัฏฐาระสะ  มะหาเทวา  สิทธิตาปะสาอาทะโย  อิสิโน  สาวะกา  สัพเพ  ไชยะราโม  ภะวันตุ  โน,   ไชยะธัมโม  จะ  สังโฆ  จะ    ธะนะปาโล  จะ  ไชยะโก   เอเตนะ  ไชยะเตเชนะ  ไชยะโสตถิ   ภะวันตุ  โน,  เอเตนะ  พุทธะเตเชนะ  โหตุ  โน  ชะยะมังคะลัง ฯ

       ชะโยปิ  พุทธัสสะ  สิรีมะโต  อะยัง  มารัสสะ  จะ  ปาปิมะโต  ปะราชะโย  อุคโฆ สะยัง  โพธิมัณเฑ  ปะโมทิต๎วา  ไชยะ  สะทา  พ๎รัหมะคะณา  มะเหสิโน ฯ

       ชะโยปิ  พุทธัสสะ  สิรีมะโต  อะยัง  มารัสสะ  จะ  ปาปิมะโต  ปะราชะโย  อุคโฆ สะยัง  โพธิมัณเฑ  ปะโมทิต๎วา  ไชยะ  สะทา  อินทะคะณา  มะเหสิโน ฯ

       ชะโยปิ  พุทธัสสะ  สิรีมะโต  อะยัง  มารัสสะ  จะ  ปาปิมะโต  ปะราชะโย  อุคโฆ สะยัง  โพธิมัณเฑ  ปะโมทิต๎วา  ไชยะ  สะทา  เทวะคะณา  มะเหสิโน ฯ

       ชะโยปิ  พุทธัสสะ  สิรีมะโต  อะยัง  มารัสสะ  จะ  ปาปิมะโต  ปะราชะโย  อุคโฆ สะยัง  โพธิมัณเฑ  ปะโมทิต๎วา  ไชยะ  สะทา  สุปัณณะคะณา  มะเหสิโน ฯ

       ชะโยปิ  พุทธัสสะ  สิรีมะโต  อะยัง  มารัสสะ  จะ  ปาปิมะโต  ปะราชะโย  อุคโฆ สะยัง  โพธิมัณเฑ  ปะโมทิต๎วา  ไชยะ  สะทา  นาคะคะณา  มะเหสิโน ฯ

       ชะโยปิ  พุทธัสสะ  สิรีมะโต  อะยัง  มารัสสะ  จะ  ปาปิมะโต  ปะราชะโย  อุคโฆ สะยัง  โพธิมัณเฑ  ปะโมทิต๎วา  ไชยะ  สะทา  สัพพะคะณา  มะเหสิโน ฯ

       ชะยันโต  โพธิยา  มูเล     สัก๎ยานัง  นันทิวัฑฒะโน

เอวัง  ตะวัง  วิชะโย  โหหิ        ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล

อะปะราชิตะปัลลังเก             สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง         อัคคัปปัตโต  ปะโมทะติ

สุนักขัตตัง  สุมังคะลัง             สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง

สุขะโน  สุมุหุตโต  จะ            สุยิฏฐัง  พ๎รัหมะจาริสุ

ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง          วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง

ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง          ปะณิธีเต  ปะทักขิณา

ปะทักขิณานิ  กัต๎วานะ           ละภันตัตเถ  ปะทักขิเณ ฯ

       เต  อัตถะลัทธา  สุขิตา    วิรุฬหา  พุทธะสาสะเน

อะโรคา  สุขิตา  โหถะ            สะหะ  สัพเพหิ  ญาติภิ ฯ

สุณันตุ  โภนโต  เย  เทวา        อัส๎มิง  ฐาเน  อะทิคะตา

ทีฆายุกา  สะทา  โหนตุ          สุขิตา  โหนตุ  สัพพะทา

รักขันตุ  สัพพะสัตตานัง          รักขันตุ   ชินะสาสะนัง

ยา กาจิ  ปัตถะนา  เตสัง         สัพเพ  ปูเรนตุ  มะโนระถา

ยุตตะกาเล  ปะวัสสันตุ           วัสสัง  วัสสาวะลาหะกา

โรคา  จุปัททะวา  เตสัง          นิวาเรนตุ  จะ  สัพพะทา

กายะสุขัง  จิตตะสุขัง             อะระหันตุ  ยะถาระหัง 

อิติ จุลละไชยะปะกะระณังสะมัตตัง  นิฏฐิตัง