ธะชัคคะปะริตตัง

ธะชัคคะปะริตตัง

สะทา  สุเขนะ  รักขันตุ           พุทธา สันติกะรา  ตุวัง 

เตหิ  ตะวัง  รักขิโต  สันโต       มุตโต  สัพพะภะเยนะ  จะ 

สัพพะโรคะวินิมุตโต               สัพพะสันตาปะวัชชิโต 

สัพพะเวระมะติกกันโต                นิพพุโต  จะ  ตุวัง  ภะวะฯ

สัพพีติโย  วิวัชชันตุ                สัพพะโรโค  วินัสสะตุ

มา  เต  ภะวัตวันตะราโย         สุขี   ทีฆายุโก   ภะวะ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ               นิจจัง  วุฑฒาปะจายิโน

จัตตาโร  ธัมมา  วัฑฒันติ         อายุ  วัณโณ  สุขัง  พะลัง ฯ

       ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ

โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท

ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง

พุทธานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ ฯ

       ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ

โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท

ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง

ธัมมานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ ฯ

       ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ

โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท

ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง

สังฆานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ ฯ

      ทุกขัปปัตตา  จะ  นิททุกขา     ภะยัปปัตตา  จะ  นิพภะยา

โสกัปปัตตา  จะ  นิสโสกา            โหนตุ  สัพเพปิ  ปาณิโน

เอตตาวะตา  จะ อัมเหหิ              สัมภะตัง  ปุญญะสัมปะทัง

สัพเพ  เทวานุโมทันตุ                 สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

ทานัง  ทะทันตุ  สัทธายะ             สีลัง  รักขันตุ  สัพพะทา

ภาวะนาภิระตา  โหนตุ               คัจฉันตุ  เทวะตาคะตา ฯ

     สัพเพ  พุทธา  พะลัปปัตตา      ปัจเจกานัญจะ  ยัง  พะลัง

อะระหันตานัญจะ  เตเชนะ           รักขัง  พันธามิ  สัพพะโส ฯ

      ชะยันโต  โพธิยา  มูเล          สัก๎ยานัง  นันทิวัฑฒะโน

เอวัง  ตะวัง  วิชะโย  โหหิ            ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล

อะปะราชิตะปัลลังเก                  สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง            อัคคัปปัตโต  ปะโมทะติ ฯ

สุนักขัตตัง  สุมังคะลัง                 สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง

สุขะโณ  สุมุหุตโต  จะ                สุยิฏฐัง  พ๎รัหมะจาริสุ

ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง              วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง

ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง              ปะณิธี เต  ปะทักขิณา

ปะทักขิณานิ  กัต๎วานะ               ละภันตัตเถ  ปะทักขิเณ ฯ

      เต  อัตถะลัทธา  สุขิตา         วิรุฬหา  พุทธะสาสะเน

อะโรคา  สุขิตา  โหถะ                สะหะ  สัพเพหิ  ญาติภิ ฯ

      สักกัต๎วา  พุทธะระตะนัง       โอสะถัง  อุตตะมัง  วะรัง

หิตัง  เทวะมะนุสสานัง                พุทธะเตเชนะ  โสตถินา

นัสสันตุปัททะวา  สัพเพ              ทุกขา  วูปะสะเมนตุ  เต

สักกัต๎วา  ธัมมะระตะนัง              โอสะถัง  อุตตะมัง  วะรัง

ปะริฬาหูปะสะมะนัง                  ธัมมะเตเชนะ  โสตถินา

นัสสันตุปัททะวา  สัพเพ              ภะยา  วูปะสะเมนตุ  เต

สักกัต๎วา สังฆะระตะนัง               โอสะถัง  อุตตะมัง  วะรัง

อาหุเนยยัง  ปาหุเนยยัง               สังฆะเตเชนะ  โสตถินา

นัสสันตุปัททะวา  สัพเพ              โรคา  วูปะสะเมนตุ  เต ฯ

สุโข  พุทธานัง  อุปปาโท              สุขา  สัทธัมมะเทสะนา

สุขา  สังฆัสสะ  สามัคคี               สามัคคานัง  ตะโป  สุโข

เทวา  ตะปะติ  อาทิจโจ              รัตติมาภาติ  จันทิมา

สันนัทโธ  ขัตติโย  ตะปะติ           ฌายี  ตะปะติ  พ๎ราหมะโณ

อะถะ  สัพพะมะโหรัตติง             พุทโธ  ตะปะติ  เตชะสา

หิริโอตตัปปะสัมปันนา                สุกกะธัมมะสะมาหิตา

สันโต  สัปปุริสา  โลเก                เทวะธัมมาติ  วุจจะเร

สันติ  ปักขา  อะปัตตะนา            สันติ  ปาทา  อะวัญจะนา

มาตา  ปิตา  จะ  นิกขันตา           ชาตะเวทะ  ปะฏิกกะมะ

    สุวัณณะภูมิง  คันต๎วานะ         โสณุตตะรา  มะหิทธิกา

ปิสาเจ  นิทธะมิต๎วานะ               พ๎รัหมะชาลัง  อะเทสิสุง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                  สัพเพ  ยักขา  ปะลายันตุ ฯ

    อากาสัฏฐา  จะ  ภุมมัฏฐา       เทวา  นาคา  มะหิทธิกา

ปุญญัง  โน  อะนุโมทันตุ             จิรัง  รักขันตุ  สาสะนัง

      อากาสัฏฐา  จะ  ภุมมัฏฐา      เทวา  นาคา  มะหิทธิกา

ปุญญัง  โน  อะนุโมทันตุ             จิรัง  รักขันตุ  ปาณิโน

      อากาสัฏฐา  จะ  ภุมมัฏฐา      เทวา  นาคา  มะหิทธิกา

ปุญญัง  โน  อะนุโมทันตุ             จิรัง  รักขันตุ  โน  สะทา

      อากาสัฏฐา  จะ  ภุมมัฏฐา      เทวา  นาคา  มะหิทธิกา

ปุญญัง  โน  อะนุโมทันตุ             โสตถิง  คัจฉันตุ เทวะตา  คะตา ฯ