พระมหาปัฏฐาน

พระมหาปัฏฐาน

         เหตุปัจจะโย อารัมมะณะปัจจะโย อะธิปะติปัจจะโย  อะนันตะระปัจจะโย  สะมะนันตะระปัจจะโย  สะหะชาตะปัจจะโย  อัญญะมัญญะปัจจะโย นิสสะยะปัจจะโย อุปะนิสสะยะปัจจะโย ปุเรชาตะปัจจะโย ปัจฉาชาตะปัจจะโย อาเสวะนะปัจจะโย  กัมมะปัจจะโย   วิปากะปัจจะโย   อาหาระปัจจะโย   อินท๎ริยะปัจจะโย  ฌานะปัจจะโย  มัคคะปัจจะโย  สัมปะยุตตะปัจจะโย  วิปปะยุตตะปัจจะโย  อัตถิปัจจะโย  นัตถิปัจจะโย  วิคะตะปัจจะโย  อะวิคะตะปัจจะโย ฯ