บทสวดคาถาพุทธาภิเษก (แบบย่อ)

คาถาจุดเทียนชัย

พุทโธ  สัพพัญญุตะญาโน     ธัมโม  โลกุตตะโร  วะโร

สังโฆ  มัคคะผะลัฏโฐ  จะ     อิจเจตัง  ระตะนัตตะยัง

เอตัสสะ  อานุภาเวนะ         สัพพะทุกขา  อุปัททะวา

อันตะรายา  จะนัสสันตุ        สัพพะโสตถี  ภะวันตุ  เตฯ

คาถาพุทธาภิเษก (ย่อ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ  (นะโม ๙ ชั้น)

         พุทธาทิจโจ   มะหาเตโช         ธัมมะจันโท  ระสาหะโร

         สังฆะตาระคะโณ  เสฏโฐ        อัมเห  รักขันตุ  ปายะโต ฯ

         นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู  อนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวา,  เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  โสตถิ  เต  โหตุ  สัพพะทา, พุทโธ  วิยะ  พุทธะรูปัมปิ  (เจติยัมปิ)  มะหาเตชัง      มะหานุภาวัง  ภะวะตุ  ยาวะ  สาสะนัง  (หยุด)

         นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  มะนุสสัตตาทิอัฏฐะ  วิธาภินีหาระ  สัมปันโน

      นิสสังสะยัง  โส   โข  โน ภะคะวา  ทานะปาระมีสัมปันโน,  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  ทานะอุปะปาระมีสัมปันโน,   นิสสังสะยัง   โส  โข  โน   ภะคะวา  ทานะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

      นิสสังสะยัง  โส   โข  โน ภะคะวา สีละปาระมีสัมปันโน,   นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  สีละอุปะปาระมีสัมปันโน,   นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  สีละปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

      นิสสังสะยัง  โส   โข  โน  ภะคะวา  เนขัมมะปาระมีสัมปันโน,  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  เนขัมมะอุปะปาระมีสัมปันโน,   นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  เนขัมมะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

      นิสสังสะยัง  โส   โข  โน ภะคะวา  ปัญญาปาระมีสัมปันโน,  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน ภะคะวา  ปัญญาอุปะปาระมีสัมปันโน,  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  ปัญญาปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

      นิสสังสะยัง  โส   โข  โน  ภะคะวา  วิริยะปาระมีสัมปันโน,  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  วิริยะอุปะปาระมีสัมปันโน,   นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  วิริยะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

      นิสสังสะยัง  โส   โข  โน  ภะคะวา  ขันติปาระมีสัมปันโน,   นิสสังสะยัง   โส  โข  โน  ภะคะวา  ขันติอุปะปาระมีสัมปันโน,    นิสสังสะยัง   โส  โข  โน  ภะคะวา  ขันติปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

      นิสสังสะยัง  โส   โข  โน  ภะคะวา  สัจจะปาระมีสัมปันโน,  นิสสังสะยัง   โส  โข  โน ภะคะวา  สัจจะอุปะปาระมีสัมปันโน, นิสสังสะยัง  โส  โข  โน   ภะคะวา  สัจจะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

      นิสสังสะยัง  โส   โข  โน  ภะคะวา  อะธิฏฐานะปาระมีสัมปันโน,  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  อะธิฏฐานะอุปะปาระมีสัมปันโน,  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  อะธิฏฐานะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

      นิสสังสะยัง  โส   โข  โน  ภะคะวา  เมตตาปาระมีสัมปันโน,  นิสสังสะยัง โส  โข  โน  ภะคะวา  เมตตาอุปะปาระมีสัมปันโน,   นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  เมตตาปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

      นิสสังสะยัง  โส   โข  โน  ภะคะวา  อุเบกขาปาระมีสัมปันโน,  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  อุเบกขาอุปะปาระมีสัมปันโน, นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  อุเบกขาปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

      นิสสังสะยัง  โส   โข  โน  ภะคะวา  ทะสะปาระมีสัมปันโน,  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  ทะสะอุปะปาระมีสัมปันโน,  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  ทะสะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

นิสสังสะยัง  โส   โข  โน  ภะคะวา  สะมะตึงสะปาระมิสัมปันโน (หยุด)

บทสวดสรรเสริญพุทธคุณ  (สวด ๕๖ จบ)

      อิติปิโส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะธัมมะสาระถิ  สัตถาเทวะมะนุสสานัง  พุทโธภะคะวาติ ฯ

พระคาถาพุทธาภิเษก  (ต่อ)

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   อะนันตะวิตถาระคุณะสัมปันโน , 
นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   ปัญจะมะหาปะริจจาคะปาระมีสัมปันโน , 
นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   ธะนะปะริจจาคะปาระมีสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   อังคะปะริจจาคะปาระมีสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   ชีวิตะปะริจจาคะปาระมีสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   ปุตตะปะริจจาคะปาระมีสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   ภะริยาปะริจจาคะปาระมีสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   ติวิธะจะริยาสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   โลกัตถะจะริยาสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   ญาตัตถะจะริยาสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   พุทธัตถะจะริยาสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   ติวิธะสุจะริตะสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   กายะสุจะริตะสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   วะจีสุจะริตะสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   มะโนสุจะริตะสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   อะภิสัมโพธิสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   สัพพัญญุตะญาณะสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   อะนาวะระณะญาณะสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   มะหาปัญญาสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   ปุถุปัญญาสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   คัมภีระปัญญาสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   หาสะปัญญาสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   ชะวะนะปัญญาสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   ติกขะปัญญาสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   นิพเพธิกะปัญญาสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   ยะมะกะปาฏิหาริยะญาณะสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   ติวิธะวิชชาสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   ปุพเพนิวาสานุสสติวิชชาสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   ทิพพะจักขุวิชชาสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   อาสะวักขะยะวิชชาสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   จะตุเวสารัชชะญาณะสัมปันโน ,   

พุทธัตเตวิสาระทะญาณะสัมปันโน ,

อาสะวักขะเยวิสาระทะญาณะสัมปันโน , 

อะนันตะราเยวิสาระทะญาณะสัมปันโน ,

ธัมมะเทสะนายะวิสาระทะญาณะสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   จะตุปะฏิสัมภิทาญาณะสัมปันโน , 

ปะเภทะคะตาอัตถะปะฏิสัมภิทาญาณะสัมปันโน ,

ปะเภทะคะตาธัมมะปะฏิสัมภิทาญาณะสัมปันโน ,  
ปะเภทะคะตานิรุตติปะฏิสัมภิทาญาณะสัมปันโน ,

ปะเภทะคะตาปะฏิภาณะปะฏิสัมภิทาญาณะสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน   ภะคะวา  ปัญญาจักขุสัมปันโน ,

         อาสะยานุสะยะญาณะสัมปันโน ,

         เหฏฐิมะมัคคะผะละญาณะจักขุสัมปันโน ,สะมันตะจักขุสัมปันโน ,    ทิพพะจักขุสัมปันโน ,ปัญญาจักขุสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา   อะสาธาระณะญาณะสัมปันโน ,

         อินทะริยะปะโรปะริยะญาณะสัมปันโน ,

         อาสะยานุสะยะญาณะสัมปันโน ,

         ยะมะกะปะฏิหาริยะญาณะสัมปันโน ,

         มะหากะรุณาสะมาปัตติญาณะสัมปันโน ,

         อะนาวะระณะสัมปันโน ,  สัพพัญญุตะญาณะสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  สัตตะโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน ,

         สะติสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน , 

        ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน ,

         วิริยะสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน ,

        ปีติสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน ,

         ปัทสัทธิสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน ,

         สะมาธิสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน ,

         อุเบกขาสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  อัฏฐะวิชชาสัมปันโน ,

         ฉัตติงสะโกฏิสะหัสสะมะหาวะชิระวิปัสสะนาญาณะวิชชาสัมปันโน ,

         จะตุวีสะติโกฏิสะตะสะหัสสะสะมาปัตติปุเรจาริกะมะหาวะชิระ –
         วิปัสสะนาญาณะวิชชาสัมปันโน ,

         มะโนมะยิทธิญาณะวิชชาสัมปันโน ,

         อิทธิวิธิญาณะวิชชาสัมปันโน ,ทิพพะโสตะญาณะวิชชาสัมปันโน ,

         เจโตปะริยะญาณะวิชชาสัมปันโน ,

         ปุพเพนิวาสานุสสะติญาณะวิชชาสัมปันโน ,

         ทิพพะจักขุญาณะวิชชาสัมปันโน ,

         อาสะวักขะยะญาณะวิชชาสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  นะวานุปุพพะวิหาระสัมปันโน

         ปะฐะมัชฌานะสะมาปัตติสัมปันโน ,

         ทุติยัชฌานะสะมาปัตติสัมปันโน ,

         ตติยัชฌานะสะมาปัตติสัมปันโน ,

         จะตุตถัชฌานะสะมาปัตติสัมปันโน ,

            อากาสานัญจายะสะมาปัตติสัมปันโน ,

         วิญญาณัญจายะตะนะสะมาปัตติสัมปันโน ,

         อากิญจัญญายะตะนะสะมาปัตติสัมปันโน ,

         เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะสะมาปัตติสัมปันโน ,

         สัญญาเวทะยิตะนะนิโรธะสะมาปัตติสัมปันโน ,

นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  ทะสะพะละญาณะสัมปันโน ,

         ฐานาฐานะญาณะพะละสัมปันโน ,

         สัพพัตถะคามินีปะฏิปะทาญาณะพะละสัมปันโน ,

         อะเนกะธาตุนานาธาตุญาณะพะละสัมปันโน ,

         สัตตานัง  นานาธิมุตติกะญาณะพะละสัมปันโน ,

         อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนานัง   กัมมะสะมาทานานัง  ฐานะโส 
         เหตุโส   วิปากัง   เวทิตัตตาญานะพะละสัมปันโน ,

         ปะระสัตตานัง   ปุคคะลานัง   อินทะริยะปะโร- 
         ปะริยะญาณะพะละสัมปันโน ,

         สัพเพสัง   วิโมกขะ   สะมาธิสะมาปัตตีนัง 
         สังกิเลสะโวทานะวุฏฐานะญาณะพะละสัมปันโน ,

         ปุพเพนิวาสานุสสะติญาณะพะละสัมปันโน 
         จุตูปะปาตะญาณะพะละสัมปันโน ,

         อาสะวักขะยะญาณะพะละสัมปันโน ,

สังเขเปนะ   ภะคะวะโต   รูปะกายะโถมะนาพุทธาภิเสกะคาถา   สะมัตตา ฯ

(หยุด)

บทสวดสรรเสริญธรรมคุณ (สวด ๓๘ จบ)

            สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  สันฐิฏฐิโก  อะกาลิโก 
เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก   ปัจจัตตังเวทิตัพโพ   วิญญูหิฯ

               บทสวดเมตตาพรหมวิหาร  (แบบเต็ม)  

               บทสวดเมตตาพรหมวิหาร  (แบบย่อ)  

** หมายเหตุ  ถ้ามีเวลามากให้สวดแบบเต็ม  แต่ถ้ามีเวลาน้อยให้สวดแบบย่อ

บทสรรเสริญสังฆคุณ (สวด ๑๔ จบ)

      สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  สามีจิปะฏิปันโน    ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ยะทิทัง  จัตตาริปุริสะยุคานิ   อัฏฐะปุริสะปุคคะลา  เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อาหุเนยโย   ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย   อัญชะลีกะระณีโย   อะนุตตะรัง   ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ ฯ

คาถาดับเทียนชัย

นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง       พุทโธ  เม  สะระณัง  วะรัง

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ            โหตุ  เต  ชะยะมังคะลัง

นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง       ธัมโม  เม  สะระณัง  วะรัง

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ            โหตุ  เต  ชะยะมังคะลัง

นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง       สังโฆ  เม  สะระณัง  วะรัง

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ            โหตุ  เต  ชะยะมังคะลัง

ยังกิญจิ   วิตตัง  อิธะ  วา  หุรัง  วา

สัคเคสุ   วา  ยัง   ระตะนัง  ปะณีตัง

นะ   โน  สะมัง  อัตถิ  ตะถาคะเตนะ

อิทัมปิ  พุทเธ  ระตะนัง  ปะณีตัง

เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

ขะยัง  วิราคัง  อะมะตัง  ปะณีตัง

ยะทัชฌะคา  สักย๎ะมุนี  สะมาหิโต

นะ  เตนะ  ธัมเมนะ  สะมัตถิ  กิญจิ

อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง

เอเตนะ  สัจเจนะ   สุวัตถิ   โหตุ  ฯ

ยัมพุทธะเสฏโฐ  ปะริวัณณะยี  สุจิง

สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ

สะมาธินา  เตนะ สะโม  นะ วิชชะติ

อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง

เอเตนะ   สัจเจนะ   สุวัตถิ   โหตุ  ฯ

เย  ปุคคะลา  อัฏฐะ  สะตัง  ปะสัฏฐา

จัตตาริ  เอตานิ  ยุคานิ  โหนติ

เต  ทักขิเณยยา  สุคะตัสสะ  สาวะกา

เอเตสุ  ทินนานิ  มะหัปผะลานิ

อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง

เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ  ฯ

เย  สุปปะยุตตา  มะนะสา  ทัฬเหนะ

นิกกามิโน  โคตะมะสาสะนัมหิ

เต  ปัตติปัตตา  อะมะตัง  วิคัยหะ

ลัทธา  มุธา นิพพุติง  ภุญชะมานา

อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง

เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ  ฯ

ขีณัง  ปุราณัง  นะวัง  นัตถิ  สัมภะวัง

วิรัตตะจิตตายะติเก  ภะวัสมิง

เต  ขีณะพีชา  อะวิรุฬหิฉันทา

นิพพันติ  ธีรา  ยะถายัมปะทีโป

อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง

เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ โหตุ ฯ

สัพพะโรคะนิวินิมุตโต         สัพพะสันตาปะวัชชิโต

สัพพะเวระมะติกกันโต        ยะถาทีโป  จะ  นิพพุโต ฯ

บทสวดคาถาชนะมาร

ปัญจะ  มาเร  ชิโน  นาโถ    ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง 

จะตุสัจจัง  ปะกาเสติ          ธัมมะจักกัง  ปะวัตตะยิ

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ        โหตุ  เม  ชะยะมังคะลัง ฯ  

(สวด  ๓  จบ)

คาถาตัดเวร

นะ หิ  เวเรนะ  เวรานิ           สัมมันตีธะ  กุทาจะนัง

อะเวเรนะ  จะ  สัมมันติ         เอสะ  ธัมโม  สะนันตะโน , ตัส  ฯ

(สวด  ๓  จบ)

คาถาตัดกรรม

กัมมัสสะกา  กัมมะทายาทา    กัมมะโยนิ  กัมมะพันธู

กัมมะปฏิสะระณา                ยัง  กัมมัง  กะริสสันติ 

กัลยาณัง  วา  ปาปากัง  วา    ตัส  ฯ     (สวด  ๓  จบ)

บทสวดพุทธชัยมงคลคาถา  (พาหุง)  พรมน้ำพระพุทธมนต์

พาหุง   สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง

ค๎รีเมขะลัง  อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

ทานาทิธัมมะวิธินา  ชิต๎วา  มุนินโท

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง

โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

ขันตีสุทันตะวิธินา  ชิต๎วา  มุนินโท

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง  คะชะวะรัง  อะติมัตตะภูตัง

ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ   สุทารุณันตัง

เมตตัมพุเสกะวิธินา  ชิต๎วา  มุนินโท

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง

ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

อิทธีภิสังขะตะมะโน   ชิต๎วา  มุนินโท

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ

กัต๎วานะ  กัฏฐะมุทะรัง  อิวะ  คัพภินียา

จิญจายะ  ทุฏฐะวะจะนัง  ชะนะกายะมัชเฌ

สันเตนะ  โสมะวิธินา  ชิต๎วา  มุนินโท

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ

สัจจัง  วิหายะ  มะติสัจจะกะวาทะเกตุง

วาทาภิโรปิตะมะนัง  อะติอันธะภูตัง

ปัญญาปะทีปะชะลิโต  ชิต๎วา  มุนินโท

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ

นันโทปะนันทะภุชะคัง  วิพุธัง  มะหิทธิง

ปุตเตนะ  เถระภุชะเคนะ  ทะมาปะยันโต

อิทธูปะเทสะวิธินา  ชิต๎วา  มุนินโท

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง

พ๎รัหมัง  วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

ญาณาคะเทนะ  วิธินา  ชิต๎วา  มุนินโท

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา

โย  วาจะโน  ทินะทิเน  สะระเต  มะตันที

หิต๎วานะเนกะวิวิธานิ  จุปัททะวานิ

โมกขัง  สุขัง  อะธิคะเมยยะ  นะโร  สะปัญโญ ฯ

ชัยปริตร (มหาการุณิโก)

มะหาการุณิโก  นาโถ           หิตายะ  สัพพะปาณินัง

ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา          ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ          โหตุ  เต  ชะยะมังคะลัง

ชะยันโต  โพธิยา  มูเล          สัก๎ยานัง  นันทิวัฑฒะโน

เอวัง  ต๎วัง  วิชะโย  โหหิ        ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล

อะปะราชิตะปัลลังเก             สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง      อัคคัปปัตโต  ปะโมทะติ

สุนักขัตตัง  สุมังคะลัง           สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง

สุขะโณ  สุมุหุตโต  จะ           สุยิฏฐัง  พ๎รัหมะจารีสุ

ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง         วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง

ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง         ปะณิธี  เต  ปะทักขิณา

ปะทักขิณานิ  กัต๎วานะ          ละภันตัตเถ  ปะทักขิเณ ฯ

ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง          รักขันตุ  สัพพะเทวะตา

สัพพะพุทธานุภาเวนะ           สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต  ฯ

ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง          รักขันตุ  สัพพะเทวะตา

สัพพะธัมมานุภาเวนะ           สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต  ฯ

ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง          รักขันตุ  สัพพะเทวะตา

สัพพะสังฆานุภาเวนะ           สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต ฯ