บทสวดเมตตาหลวง (แบบย่อ)

บทสวดเมตตาหลวง   (แบบย่อ)

แผ่เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  ให้สัตว์  ๑๒  จำพวก

      เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ             เชตะวะเน   อะนาถะปิณฑิกัสสะ  อาราเม ฯ ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู       อามันเตสิ  ภิกขะโวติ  ภะทันเตติ  เต  ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง       ภะคะวา  เอตะทะโวจะ ฯ

      เมตตายะ  ภิกขะเว  เจโตวิมุตติยา  อาเสวิตายะ  ภาวิตายะ          พะหุลีกะตายะ  ยานีกะตายะ  วัตถุกะตายะ  อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ             สุสะมารัทธายะ  เอกาทะสานิสังสา  ปาฏิกังขา  กะตะเม เอกาทะสะ      (๑)  สุขัง  สุปะติ  (๒)  สุขัง ปะฏิพุชฌะติ  (๓) นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ (๔) มะนุสสานัง  ปิโย  โหติ  (๕)  อะมะนุสสานัง  ปิโย  โหติ  (๖)  เทวะตา      รักขันติ  (๗) นาสสะ อัคคิ วา  วิสัง  วา  สัตถัง วา กะมะติ (๘) ตุวะฏัง      จิตตัง  สะมาธิยะติ (๙) มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ (๑๐) อะสัมมุฬโห          กาลัง  กะโรติ (๑๑)  อุตตะริง  อัปปะฏิวิชฌันโต  พ๎รัหมะโลกูปะโค  โหติ ฯ      

      อะหัง  สุขิโต  โหมิ,  นิททุกโข  โหมิ,  อะเวโร  โหมิ, อัพพะยาปัชโฌ  โหมิ,  อะนีโฆ  โหมิ,  สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรามิ ฯ

      สัพเพ  สัตตา  สัพเพ  ปาณา  สัพเพ  ภูตา สัพเพ  ปุคคะลา  สัพเพ    อัตตะภาวะปะริยาปันนา   สัพพา  อิตถิโย  สัพเพ  ปุริสา  สัพเพ  อะริยา       สัพเพ  อะนะริยา  สัพเพ  เทวา  สัพเพ   มะนุสสา   สัพเพ  วินิปาติกา  อะเวราอัพพะยาปัชฌา  อะนีฆา  สุขี  อัตตานัง   ปะริหะรันตุฯ

      สัพพะทุกขา  ปะมุญจันตุ  ลัทธะสัมปัตติโต  มา วิคัจฉันตุ ฯ        กัมมัสสะกา  กัมมะทายาทา  กัมมะโยนี  กัมมะพันธู  กัมมะปะฏิสะระณา  ยัง  กัมมัง  กะริสสันติ  กัล๎ยานัง วา  ปาปะกัง วา  ตัสสะ  ทายาทา          ภะวิสสันติ ฯ

     เมตตายะ  ภิกขะเว  เจโตวิมุตติยา  อาเสวิตายะ  ภาวิตายะ            พะหุลีกะตายะ  ยานีกะตายะ  วัตถุกะตายะ   อะนุฏฐิตายะ  ปะริจิตายะ            สุสะมารัทธายะ   อิเม   เอกาทะสานิสังสา  ปาฏิกังขา  อิทะมะโว  จะ      ภะคะวา  อัตตะมะนา  เต  ภิกขู  ภะคะวะโต  ภาสิตัง   อะภินันทุนติ ฯ