อาฏานาฏิยะปะริตตัง

อาฏานาฏิยะปะริตตัง

นะโม  เม  สัพพะพุทธานัง          อุปปันนานัง   มะเหสินัง
ตัณหังกะโร   มะหาวีโร             เมธังกะโร   มะหายะโส
สะระณังกะโร  โลกะหิโต           ทีปังกะโร   ชุตินธะโร
โกณฑัญโญ  ชะนะปาโมกโข        มังคะโล   ปุริสาสะโภ
สุมะโน สุมะโน ธีโร                  เรวะโต  ระติวัฑฒะโน
โสภีโต  คุณะสัมปันโน              อะโนมะทัสสี   ชะนุตตะโม
ปะทุโม  โลกะปัชโชโต              นาระโท   วะระสาระถี
ปะทุมุตตะโร  สัตตะสาโร           สุเมโธ   อัปปะฏิปุคคะโล
สุชาโต  สัพพะโลกัคโค              ปิยะทัสสี   นะราสะโภ
อัตถะทัสสี  การุณิโก                ธัมมะทัสสี  ตะโมนุโท
สิทธัตโถ  อะสะโม  โลเก           ติสโส  จะ  วะทะตัง  วะโร
ปุสโส  จะ  วะระโท  พุทโธ         วิปัสสี  จะ  อะนูปะโม
สิขี  สัพพะหิโต  สัตถา              เวสสะภู  สุขะทายะโก
กะกุสันโธ  สัตถะวาโห              โกนาคะมะโน  ระณัญชะโห
กัสสะโป  สิริสัมปันโน               โคตะโม  สัก๎ยะปุงคะโว ฯ