บทสรภัญญะ ปลงสังขาร

บทสรภัญญะ  ปลงสังขาร

อะนิจจา  วะตะ  สังขารา     อุปปาทะวะยะธัมมิโน

อุปปัชชิตะวา   นิรุชฌันติ     เตสัง  วูปะสะโม  สุโข

โอ้  โอ๋  อนิจจา                 สังขาราไม่เที่ยงตรง

หนุ่มแก่ย่อมจักปลง             ชีวิตม้วยอย่าโสกา

อุบัติเกิดแล้วก็กลับ             วิญญาณดับจากสรีรา

ขาดสิ้นแห่งปาณา               วิการกายก็เป็นไป

บ่เที่ยงบ่ทนทาน                บ่อยู่นานสักเพียงใด

ย่อมเสื่อมย่อมสิ้นไป            ทุกคณานิกรชน

สิ่งสุขอันประเสริฐ               สุขล้ำเลิศสถาผล

คือจิตอย่ากงวล                 เบญจกามคุณา

ดับสนิทในสังขาร               ที่จิตซ่านคือตัณหา

ไม่ใคร่ในภวา                    วิภวะประเสริฐแล  ฯ