กาลทาน

กาลทาน

         กาลทาน   หรือทานที่ให้ในกาลอันควรนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรง

แสดงไว้ในกาลทานสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ว่ามีอยู่ ๕ อย่าง คือ

         ๑. อาคันตุกทาน   คือ  ทานที่ให้แก่ผู้มาสู่ถิ่นของตน

         ๒. คมิกทาน   คือ  ทานที่ให้แก่ผู้เตรียมตัวจะไป

         ๓. ทุพภิกขทาน   คือ  ทานที่ให้ในสมัยข้าวยากหมากแพง

         ๔. นวสัสสทาน  คือ  การให้ข้าวใหม่แก่ผู้มีศีล

         ๕. นวผลทาน  คือ  การให้ผลไม้ใหม่แก่ผู้มีศีล