พุทธทำนาย ๑๖ ข้อ

พุทธทำนาย  ๑๖  ข้อ

          ในครั้งพุทธกาลโน้น  พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินนิมิตที่แปลกใจเป็นอย่างยิ่ง  ไม่ทราบว่าจะเกิดเหตุดีร้ายอย่างไร  จึงได้นำเรื่องนี้ไปนมัสการทูลถามพระพุทธเจ้า  รวมทั้งหมด  ๑๖  ข้อ

          ¤  สุบินนิมิตข้อที่  ๑

          พระเจ้าปเสนทิโกศล  ทรงสุบินนิมิตเห็นโคล่ำสัน   ๔  ตัว  วิ่งมาจากทิศทั้ง  ๔  มีลักษณะอาการเกรี้ยวกราดประดุจจะชนกันด้วยความโกรธแค้นกันมานาน  พอโคทั้ง  ๔  วิ่งเข้ามาใกล้กันแล้ว  กลับถอยห่างออกจากกันไป  ไม่ชนกันเลย

          พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

          อนาคตต่อไปภายภาคหน้าโน้น  จะเกิดภัยธรรมชาติขึ้น  คือ  ฟ้าฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาล  จะมีก้อนเมฆขนาดใหญ่ลอยมาทิศทั้ง  ๔  เหมือนกับฝนฟ้าจะตกลงมาในพื้นปฐพีอย่างหนัก  เมื่อก้อนเมฆทั้ง  ๔  ลอยเข้ามาใกล้กันแล้วก็ลอยถอยห่างออกจากกันไป  ไม่มีฝนตกลงมาในพื้นปฐพีเลย  ข้าวกล้าในนา  พืชผลธัญญาหารต่าง ๆ  ก็แห้งแล้งตาย  มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็พากันอดอยากยากเข็ญล้มตายเป็นจำนวนมาก  เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

        ¤  สุบินนิมิตข้อที่  ๒

          พระเจ้าปเสนทิโกศล  ทรงสุบินนิมิตเห็นต้นไม้นานาชนิดยังไม่ใหญ่โตพอที่จะมีดอกมีผล  แต่ต้นไม้นั้นเต็มไปด้วยดอกและผลจนกิ่งก้านสาขาจะรองรับดอกผลนั้นไม่ไหว

          พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

          อนาคตต่อไปภายภาคหน้าโน้น  กุมารีที่มีวัยยังไม่สมควรจะมีสามี  แต่กุมารีนั้นอยากแต่งงานให้เป็นครอบครัว  เพราะมีความกระสันใฝ่ฝันในราคะตัณหา  ใจมีความกำเริบในกามคุณ  มีความยินดีในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฎฐัพพะเป็นอย่างมาก  มีความอยากในกามารมณ์แห่งความรักความใคร่  จึงได้แต่งงานกันเมื่ออายุยังวัยเด็ก  ถูกต้องตามประเพณีนิยม  บางคนมั่วสุมกัน  ไม่มีความละอายเยี่ยงสัตว์ดิรัจฉาน  เมื่อตั้งครรภ์ขึ้นมาก็หาวีธีฆ่าลูกในท้องของตัวเอง  จึงเป็นบาปกรรมต่อไปในภายภาคหน้ายิ่งนัก             เด็กบางคนยังมีพ่อแม่เลี้ยงดูอยู่บ้าง      เด็กบางคนพ่อแม่เลี้ยงดูไม่ไหว  จึงได้ปล่อยปละละเลย  ให้หาขอทานกินตามลำพัง เป็นเด็กเร่ร่อน      จรจัด ไม่มีพ่อแม่  มีมีตระกูล  ไม่มีการศึกษา  ไม่มีที่พึ่งพาอาศัยในบ้านเรือน ค่ำที่ไหนนอนที่นั่น  อดบ้าง  อิ่มบ้าง  น่าเวทนายิ่งนัก  เหตุการณ์อย่างนี้จะมีในภายภาคหน้าโน้น  ใครได้ไปเกิดในยุคนั้น  สมัยนั้นก็จะต้องพบเหตุการณ์อย่างนี้แล

      ¤  สุบินนิมิตข้อที่  ๓

          พระเจ้าปเสนทิโกศล  ทรงสุบินนิมิตเห็นฝูงพ่อแม่โคทั้งหลายพากันดูดกินนมลูกของตัวเอง

          พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

          อนาคตต่อไปภายภาคหน้าโน้น  พ่อแม่ทั้งหลายจะได้อาศัยกินหยาดเหงื่อแรงงานของลูก     อาศัยข้าวปลาอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ  ที่ลูกแสวงหามาเลี้ยงดู  พร้อมทั้งเงินทองก็ต้องแบ่งปันให้พ่อแม่ได้จับจ่ายใช้สอย  ในยุคนั้นสมัยนั้น  พ่อแม่ก็ต้องเอาอกเอาใจลูกยิ่งนัก        ต้องประจบประแจงปะเหลาะลูกอยู่เสมอ  ถ้าพูดต่อลูกดี ๆ  ลูกก็แบ่งปันเงินทองให้ได้ใช้บ้าง  ถ้าพ่อแม่พูดไม่ดีก็จะไม่ได้รับส่วนแบ่งอะไรจากลูกเลย  เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

         ¤  สุบินนิมิตข้อที่  ๔

          พระเจ้าปเสนทิโกศล  ทรงสุบินนิมิตเห็นฝูงคนทั้งหลายพากันจับลูกโคตัวเล็ก ๆ  เข้ามาเทียมแอกเพื่อลากล้อเกวียน  เมื่อลากไปไม่ไหว        ก็พากันเฆี่ยนตี

          พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

          อนาคตต่อไปภายภาคหน้าโน้น  คนทั้งหลายจะพากันนิยมเอาเด็กที่จบปริญญามาใหม่ ๆ  ไปรับราชการแผ่นดิน  บริหารการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอันเป็นงานหนัก  ถึงมีความรู้อยู่ก็ตาม    แต่เด็กนั้นยังขาดประสบการณ์  ขาดความสามารถ  ขาดความรอบรู้  ขาดความรอบคอบในการบริหารเศรฐกิจ  การเมืองและสังคม  จึงเกิดความผิดพลาด  ล่าช้า  ไม่ทันต่อเหตุการณ์  ขาดความรับผิดชอบ  ขาดดุลการค้า  ทำให้ประเทศเสียหาย  ทำให้ถ่วงความเจริญของประเทศชาติ  ทำให้คนดุด่า       ว่ากล่าวนานาประการ  เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

         ¤  สุบินนิมิตข้อที่  ๕

          พระเจ้าปเสนทิโกศล  ทรงสุบินนิมิตเห็นม้าตัวเดียว  หัวเดียว        มีสองปาก  กินหญ้าได้สองทาง  กินเท่าไหร่ก็ไม่มีความอิ่มพอ

          พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

          อนาคตต่อไปภายภาคหน้าโน้น  คนผู้มีหน้าที่ตัดสินคดีความต่าง ๆ  จะใช้อุบายวิธีอันมีเล่ห์เหลี่ยมเพื่อเอาเงินจากคู่กรณีทั้งสอง  เอาทั้งฝ่ายโจทย์และฝ่ายจำเลย  เพื่อเป็นค่าจ้างรางวัลในการวินิจฉัยคดีความบ้าง   เอาค่านั้นบ้าง  เอาค่านี้บ้าง  ถ้าไม่ได้ตามความเรียกร้องก็จะไม่รับเรื่องร้องเรียน  ต้องการเท่าไหร่ก็เรียกร้องเอาตามใจชอบ  แล้วจึงจะมาวินิจฉัยคดีตัดสินต่อไป  เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

        ¤  สุบินนิมิตข้อที่  ๖

          พระเจ้าปเสนทิโกศล  ทรงสุบินนิมิตเห็นมีหมู่มนุษย์ถือถาดทองคำอันมีค่ามหาศาลไปวางให้สุนัขจิ้งจอกถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะใส่

          พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

          อนาคตต่อไปภายภาคหน้าโน้น  กลุ่มคนที่โง่เขลาปัญญาทราม     จะเอาพระธรรมคำสอนของเราตถาคตไปให้ลัทธิต่าง ๆ  เหยียบย่ำทำลาย  แล้วถ่ายทอดลัทธิของเขา  เอาคำสอนของเขาที่สกปรกโสโครกด้วยกิเลสตัณหา  มากลบเกลื่อนในคำสอนของเรา  แล้วดัดแปลงแก้ไขคำสอนของเราให้เข้ากันกับลัทธิของเขา  แล้วประกาศว่าคำสอนของเราตถาคตเป็นส่วนหนึ่งในลัทธิของเขา  ให้คนทั้งหลายมีความเข้าใจผิดว่าคำสอนของเราเข้ากันได้กับของเขา  ถือว่าเป็นอันเดียวกัน  ลัทธิเหล่านั้นก็จะไม่รู้ค่าคำสอนของเราตถาคตแต่อย่างใด  มนุษย์อย่างนี้จะมีในเมื่อเราตถาคตนิพพาน      ไปแล้ว  และจะมีลัทธิต่าง ๆ  มาอวดอ้างว่าเป็นศาสนาเป็นจำนวนมาก

         ¤  สุบินนิมิตข้อที่  ๗

          พระเจ้าปเสนทิโกศล  ทรงสุบินนิมิตเห็นชายคนหนึ่งเอาหนังสือมานั่งฟั่นให้เป็นเชือกอยู่บนม้านั่งแล้วมีสุนัขจิ้งจอกคอยกัดกินอยู่               เมื่อฟั่นเชือกเสร็จ  สุนัขจิ้งจอกก็กินหมดทันที

          พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

          อนาคตต่อไปภายภาคหน้าโน้น  คนผู้มีจิตใจต่ำปัญญาทราม       จะได้รับสมมุติยกย่องขึ้นเป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์  นั่งทำงานอยู่ในพระราชสำนักระดับสูง  อาศัยอำนาจพระบารมีของพระมหากษัตริย์             ว่าราชการแผ่นดินแทนพระองค์อยู่เนืองนิตย์  โดยความโง่เขลาเบาปัญญา  พูดจาขาดความสำรวม  กล่าวเปิดเผยความลับต่าง ๆ  ในพระราชสำนักให้หมู่ประชาชนได้รู้  คนลัทธิต่าง ๆ  ที่ไม่มีความหวังดีต่อพระมหากษัตริย์อยู่แล้วได้ยินเข้า  จึงนำเอาไปตีแผ่โฆษณาให้คนอื่นคลายศรัทธา  หมดความเคารพในพระราชวงศ์ต่อไป  คนที่ไม่หวังดีต่อพระมหากษัตริย์จะเป็นหนอนบ่อนไส้เสียเอง  เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

          ¤  สุบินนิมิตข้อที่  ๘

          พระเจ้าปเสนทิโกศล  ทรงสุบินนิมิตเห็นโอ่งน้ำใหญ่และโอ่งน้ำเล็ก  ตั้งอยู่ในที่แห่งเดียวกัน  แล้วมีคนทั้งหลายแย่งกันตักน้ำเทใส่โอ่งน้ำใหญ่จนล้นเหลือ  ส่วนโอ่งน้ำเล็กไม่มีใครตักน้ำใส่เลย

          พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

          อนาคตต่อไปภายภาคหน้าโน้น  จะมีคนทำบุญโดยเลือกหน้า  พระองค์ที่มีอายุมาก  พรรษามาก  มียศถาบรรดาศักดิ์ในตำแหน่งต่าง ๆ     จะมีคนให้ความสนใจ  จะพากันถวายเครื่องไทยทานเป็นจำนวนมาก       ล้วนมีแต่ของที่ดี ๆ  มีค่า  มีราคา  ข้าวปลาอาหารมีมากมายจนล้นเหลือ  ส่วนพระเล็กเณรน้อยนั่งอยู่รอบข้าง  ไม่มีใครคิดถวายอะไรเลย  เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

        ¤  สุบินนิมิตข้อที่  ๙

          พระเจ้าปเสนทิโกศล  ทรงสุบินนิมิตเห็นสระน้ำขนาดใหญ่  มีน้ำรอบนอกใสสะอาดเยือกเย็น  ส่วนน้ำในกลางสระขุ่นข้นเป็นโคลนตม       แล้วมีสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายพากันแย่งชิงกินน้ำในสระที่ขุ่นข้นเป็นตมนั้น  ส่วนน้ำรอบนอกที่ใสสะอาดเยือกเย็นไม่มีสัตว์ตัวใดอยากกินเลย

          พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

          อนาคตต่อไปภายภาคหน้าโน้น  คนจะมีความโลภ  ความอยาก  ไม่อิ่มพอในเงินทองมากขึ้น การงานที่สะอาดบริสุทธิ์และสุจริตไม่อยากทำ  ถือว่าเงินเดือนน้อย  ร่ำรวยช้า  ไม่พอกบความโลภความอยากของตัวเอง  จึงได้ลงสมัครตัวเข้ามาในสภาสันนิบาต  เพื่อจะมีอำนาจในการบริหารงาน  และบริหารเงินของแผ่นดินอย่างเต็มที่  ใช้อุบายวิธีอันมีเลห์เหลี่ยมทุจริต  คิดมิชอบในเงินของแผ่นดิน  จะได้เงินมาด้วยวิธีสกปรกอย่างไร  จะไม่มีความละอายแก่ใจตัวเองเลย  เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

           ¤  สุบินนิมิตข้อที่  ๑๐

          พระเจ้าปเสนทิโกศล  ทรงสุบินนิมิตเห็นหม้อหุงข้าวหม้อเดียวมีความแตกต่างกัน  ข้าวในหม้อซีกหนึ่งสุก  ซีกหนึ่งสุก ๆ  ดิบ ๆ            อีกซีกข้าวไม่สุกเลย

          พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

          อนาคตต่อไปภายภาคหน้าโน้น  คนในโลกนี้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันกันออกไป  กลุ่มหนึ่งจะมีความเชื่อว่า  เราตถาคตเป็นที่พึ่งที่เคารพจริง  พระธรรมคำสอนของเราตถาคตเมื่อนำไปปฏิบัติให้ถึงที่สุดแล้ว      จะพ้นจากทุกข์ได้จริง  เชื่อว่ามรรคผลนิพพานมีจริง  นรกสวรรค์มีจริง กรรมดีกรรมชั่วให้ผลแก่ผู้กระทำจริง ตายแล้วเมื่อยังมีกิเลสตัณหาอยู่เชื่อว่าได้มาเกิดใหม่   

          อีกกลุ่มหนึ่งยังไม่แน่ใจว่ามรรคผลนิพพานในยุคสมัยนี้มีจริงหรือไม่ เพราะพระพุทธศาสนาได้ล่วงเลยไปนานพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความสมบูรณ์อยู่หรือไม่ พระสงฆ์ที่ประฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้บรรลุมรรคผลนิพพานในยุคนี้มีจริงหรือไม่  มีแต่ความสงสัยลังเลไม่แน่ใจ อีกกลุ่มหนึ่งปฏิเสธว่ามรรคผลนิพพานไม่มี นรกสวรรค์ไม่มี ทำดี ทำชั่วไม่ให้ผลในภายหน้าชาติหน้าตายแล้วไม่ได้เกิดใหม่แต่อย่างใด ในช่วงปลายพุทธศาสนาโน้น คนจะเกิดมาเป็นมิจฉาทิฏฐิ  มีความเห็นผิดมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนี้

        ¤  สุบินนิมิตข้อที่  ๑๑

          พระเจ้าปเสนทิโกศล  ทรงสุบินนิมิตเห็นคนพวกหนึ่งเอา       แก่นจันทร์แดงที่มีค่าราคาแพง   ไปแลกกับนมเปรี้ยวหม้อเดียว  ซึ่งไม่สมค่าราคากันเลย

          พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

          อนาคตต่อไปภายภาคหน้าโน้น  คนพวกหนึ่งจะเอาพระธรรมคำสอนของเราตถาคตไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตรา  จะเขียนเป็นตำราเพี่อออกจำหน่ายขายกินหารายได้เพื่อเลี้ยงชีวิต  เอาพระธรรมคำสอนของเราตถาคตทำเป็นการแสดงแต่งกลอนเพื่อผลประโยชน์ในกัณฑ์เทศน์  แสดงธรรมเพื่อเห็นแก่ค่าจ้างรางวัลอันเป็นอามิสไม่สมค่าราคากันเลย  เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีขึ้นในช่วงปลายศาสนาของเราตถาคตโน้น

           ¤  สุบินนิมิตข้อที่  ๑๒

          พระเจ้าปเสนทิโกศล  ทรงสุบินนิมิตเห็นน้ำเต้าแห้งเปล่ากลวงใน  ตามธรรมดาแล้วจะลอยอยู่บนน้ำ  แต่น้ำเต้าเปล่านั้นกลับจมดิ่งลงในน้ำ     นั้นเสีย

          พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

          อนาคตต่อไปภายภาคหน้าโน้น  คนดีมีความรู้ดี  มีสติปัญญาดี        มีความรอบรู้  มีความฉลาดมีความสามารถ  มีทั้งพระและฆราวาส        จะไม่ได้รับความยกย่องเชิดชูในสังคม  จะถูกการขัดขวางจากกลุ่มคนพาลสันดานชั่วอยู่ตลอดเวลา  ถ้าเป็นฆราวาส  ก็ไม่มีโอกาสได้ทำงานในการบริหารประเทศชาติบ้านเมือง  คนมีความรู้ความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่มีโอกาสได้รับเลือกตั้งเข้ามาในสภาสันนิบาตหรือได้รับเลือกเข้ามาแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ทำงานเพื่อประเทศชาติได้อย่างเต็มที่  จะมีกลุ่มทุจริตคิดมิชอบเบียดเบียนให้ตกเก้าอี้ไป  คนดี ๆ จึงไม่มีในสังคมนี้เลย

          ถ้าเป็นนักบวชก็เป็นลักษณะนี้เช่นกัน  ท่านองค์ใดมีจิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่องในพระธรรมวินัย  มีความรู้ดีปฏิบัติชอบต่อมรรคผลนิพพาน         ท่านเหล่านั้นจะไม่มีใครให้ความสนใจ  ไม่อยากเข้าใกล้  ไม่อยากฟังธรรม  จะมองเห็นว่าเป็นพระคร่ำครึล้าสมัย  ไม่เกิดศรัทธา  ท่านเหล่านี้จึงมีชีวิตอยู่ด้วยความลำบาก  ในที่สุดพระดี ๆ  มีคุณธรรมก็จะค่อย ๆ  หมดไปในศาสนาของเราตถาคต  เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

           ¤  สุบินนิมิตข้อที่  ๑๓

          พระเจ้าปเสนทิโกศล  ทรงสุบินนิมิตเห็นก้อนศิลาแท่งทึบขนาดเท่าเรือนลอยอยู่บนผิวน้ำเหมือนกับเรือสำเภาเปล่า  ตามธรรมดาแล้ว        ก้อนศิลาย่อมจมอยู่ใต้น้ำ  แต่ก้อนศิลานั้นกลับลอยอยู่บนผิวน้ำ

          พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

          อนาคตต่อไปภายภาคหน้าโน้น  คนพาลสันดานชั่ว  คนหัวประจบ  คนทุจริตคิดมิชอบ  ไม่มีความละอาย  จะได้เป็นที่ยกย่องเชิดชูในสังคม  เป็นผู้มีอำนาจ  มีชื่อเสียงเกียรติยศ  มีพวกพ้องบริวารมาก  ถ้าเป็นฆราวาสก็จะมีแต่ผู้เชิดหน้าชูตา  ไปใหนก็จะมีแต่คนยำเกรง  มีฝูงชนให้การต้อนรับเอาใจเป็นอันมาก

          ถ้าเป็นนักบวช  ก็เป็นลักษณะนี้  พระที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็เพราะลูกศิษย์ออกข่าวโฆษณา  ว่าองค์นั้นมีความขลังอย่างนั้น  องค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้  มีอภินิหารไปทางไหนก็นำไปออกข่าว  องค์ใหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  องค์ใหนเป็นพระอริยเจ้า  จะเกิดจากลูกศิษย์ยกให้เอง  จึงเป็นธุรกิจในคราบผ้ากาสาวพัสตร์บังหน้า  เอาศาสนามาแอบอ้างหากิน          เมื่อช่วงปลายศาสนาโน้น  คนจะหมดความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาของเราตถาคต  คนที่มีศรัทธาน้อยก็จะค่อย ๆ จืดจางลง  ผู้ที่มีปัญญาดี  มีความมั่นคง  มีเหตุผล  เขาจะแสวงหาพระที่ดีได้อย่างถูกต้อง  เมื่อปลายศาสนาโน้น  เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้า

           ¤  สุบินนิมิตข้อที่  ๑๔

          พระเจ้าปเสนทิโกศล  ทรงสุบินนิมิตเห็นนางเขียดน้อยไล่กินงูเห่าตัวมหึมา  เมื่อไล่ทันก็กระโดดคาบกลืนกินทันที

          พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

          อนาคตต่อไปภายภาคหน้าโน้น  นักบวชองค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง       มีคำพูดเป็นวาทศิลป์  เคยแผ่พังพานในการแสดงธรรม  มีบทบาทในสังคม  มีประชาชนให้ความเคารพเชื่อถือเป็นอย่างมาก  ได้รับลาภ  ยศ  สรรเสริญจนลืมตัว  ไม่มีสติปัญญารักษาใจ  ไม่มีความฉลาด  ขาดการสำรวมตา        หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ปล่อยให้ไปสัมผัสในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  จึงทำให้ใจเกิดอิฏฐารมณ์  คือความยินดี  พอใจในกามคุณ      มีความกำหนัดย้อมใจ  จึงทำให้นางเขียดน้อย  (สตรี)  ได้มองเห็นช่องโหว่  จึงได้วางแผนหว่านล้อมด้วยมารยานานาประการ  จนทำให้งูเห่าหน้ามืด     ตามัว  นางเขียดน้อยได้จังหวะก็กระโดดคาบกลืนกินทันที

           ¤  สุบินนิมิตข้อที่  ๑๕

          พระเจ้าปเสนทิโกศล   ทรงสุบินนิมิตเห็นหงส์สีทองทั้งหลายไปห้อมล้อมอีกา  อีกาไปไหนฝูงหงส์สีทองทั้งหลายก็ห้อมล้อมเป็นบริวาร

          พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

          อนาคตต่อไปภายภาคหน้าโน้น  พระเณรผู้บวชใหม่ใจยังมีความบริสุทธิ์อยู่ในศีลในธรรม  จะห้อมล้อมพระที่ทุศีล  จะย่องย่องให้เป็นครูอาจารย์  อีกาฉลาด  มีเลห์เหลี่ยมในการหาอาหารฉันใด  พระทุศีลเหล่านี้ก็ฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมในการหาลาภสักการะได้ฉันนั้น และแบ่งปันลาภสกการะให้แก่หงส์เล็กหงส์ใหญ่ได้อย่างทั่วถึง  ฝูงหงส์ทั้งหลายจึงให้ความสำคัญในอีกาเป็นอย่างมาก  ในช่วงปลายศาสนาเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

         ¤  สุบินนิมิตข้อที่  ๑๖

          พระเจ้าปเสนทิโกศล  ทรงสุบินนิมิตเห็นฝูงแพะทั้งหลายพากันไล่จับเสือมาเป็นอาหาร  พากันเคี้ยวกินอยู่กรอบ ๆ

          พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

          อนาคตต่อไปภายภาคหน้าโน้น  ประชาชนทั้งหลายไม่พอใจในการปกครองแบบราชาธิปไตย  จึงได้พากันจับกลุ่มเพื่อเรียกร้องต่อต้านในการปกครองของพระราชา  เพื่อให้ได้มาในการปกครองแบบประชาธิปไตย  เพื่อลดอำนาจบทบาทของพระราชา  ให้อยู่ในการปกครองภายใต้กฎหมายเท่าเทียมกัน  เมื่อพระราชาไม่ยินยอม  ก็จะพากันปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจ  ลบล้างในระบบพระมหากษัตริย์พร้อมด้วยพระราชวงศ์ให้หมดไปจากประเทศนั้น ๆ  เสีย 

          ถ้าบางประเทศพระราชายินยอมตามคำเรียกร้องของประชาชน  ยอมลงจากอำนาจเดิม  ประชาชนในประเทศนั้น ๆ  ก็จะให้ความเคารพเชื่อถือในองค์พระมหากษัตริย์  ยกย่องเชิดชูในพระราชวงศ์นั้นจนสุดชีวิต  เพื่อเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นสมมุติเทพ  กราบไหว้เทิดทูนให้เป็นศูนย์รวมน้ำใจของประเทศนั้น ๆ  ตลอดไปสิ้นกาลนาน  เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมี    ในภายภาคหน้าโน้น