วัตร

วัตร

       วัตร  คือ  ข้อปฏิบัติ  หรือแบบอย่าง  ที่ภิกษุควรกระทำให้เหมาะสมแก่กาลเทศะ  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความผาสุกแก่สถานที่  หรือบุคคลที่ตนเกี่ยวข้อง  จำแนกไว้  ๓  ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

๑. กิจวัตร

อุปัชฌายวัตร  วัตรที่สัทธิวิหาริกต้องปฏิบัติต่ออุปัชฌาย์

 • เอาใจใส่ในการอุปัฏฐากท่าน  ในกิจทุกอย่าง
 • หวังความศึกษาในท่าน
 • ขวนขวายป้องกันหรือระงับเรื่องเสื่อมเสียอันจักมีแล้วแก่ท่าน
 • รักษาน้ำใจของท่าน  ทำการใดให้ขออนุญาตก่อน
 • ให้ความเคารพในท่าน
 • ไม่เที่ยวเตร่ตามอำเภอใจ  ไปไหนบอกลาท่านก่อน
 • เมื่อท่านอาพาธเอาใจใส่พยาบาลไม่ไปไหนเสีย
 • พยาบาลจนกว่าจะหายหรือมรณภาพ 

สัทธิวิหาริกวัตร  วัตรที่อุปัชฌาย์พึงทำต่อสัทธิวิหาริก

 • เอาธุระในการศึกษาของสัทธิวิหาริก
 • สงเคราะห์ด้วยบริขารเครื่องใช้ ถ้าของตนไม่มีขวนขวายหา
 • คอยระงับเรื่องเสื่อมเสียอันจักมีแล้วแก่สัทธิวิหาริก
 • เมื่อสัทธิวิหาริกอาพาธ  ทำการพยาบาล

         วัตรที่อาจารย์และอันเตวาสิกต้องปฏิบัติต่อกันมีนัยเหมือนกันกับอุปัชฌายวัตรและสัทธิวิหาริกวัตร

อาคันตุกวัตร  วัตรของภิกษุผู้เป็นแขก

 • แสดงความเคารพต่อท่าน
 • แสดงความเกรงใจเจ้าของถิ่น
 • แสดงอาการสุภาพ
 • แสดงอาการสนิทสนมกับเจ้าของถิ่น
 • ประพฤติตามกฎกติกาของเจ้าของถิ่น
 • ถือเสนาสนะแล้วอย่าดูดาย เอาใจใส่ปัดกวาดให้เรียบร้อย

อาวาสิกวัตร  วัตรของภิกษุผู้เป็นเจ้าถิ่น

 • เป็นผู้หนักในการปฏิสัณฐาน
 • แสดงความนับถือแก่อาคันตุกะ  เช่นปูอาสนะให้ 
 • ทำปฏิสันถารโดยธรรม
 • ถ้าอาคันตุกะมาเพื่อจะพักที่วัดพึงจัดแจงที่พักให้

คิลานุปัฏฐากวัตร วัตรของผู้พยาบาลไข้

 • รู้จักประกอบเภสัช
 • รู้จักของแสลงและไม่แสลง
 • ไม่รังเกียจของโสโครก
 • ไม่เป็นผู้มักได้
 • เป็นผู้มีจิตเมตตา

คิลานกวัตร วัตรของผู้อาพาธ

 • ดูแลรักษาตนดี  ไม่ฉันของแสลง
 • รู้จักประมาณในของที่ไม่แสลง
 • ฉันยาโดยง่าย
 • บอกอาการไข้ตามความเป็นจริง
 • เป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนา

ปิณฑจาริกวัตร  วัตรในการบิณฑบาต

 • นุ่งห่มให้เรียบร้อยถูกต้อง
 • ถือบาตรภายในจีวร
 • สำรวมกิริยาให้เรียบร้อย  (ตามเสขิยวัตร)
 • กำหนดเส้นทางในการบิณฑบาต
 • รู้ว่าเขาจะให้  รับบิณบาตด้วยอาการสำรวม
 • รูปที่กลับถึงวัดก่อนให้จัดเตรียมที่ฉัน

ภัตตัคควัตร  วัตรในการฉันในโรงอาหาร

 • นุ่งห่มให้เรียบร้อยในบ้าน
 • รู้จักอาสนะที่อันควรแก่ตน
 • ห้ามนั่งทับสังฆาฏิในบ้าน
 • ทายกถวายน้ำ  โภชนะ  รับโดยเอื้อเฟื้อ
 • ภิกษุทั้งหลายยังไม่ได้รับโภชนะทั่วกัน  พระเถระอย่าพึงฉัน  เว้นแต่ที่อังคาส  มีภิกษุมากแลเห็นไม่ทั่วกัน
 • ฉันด้วยอาการเรียบร้อย
 • รออิ่มพร้อมกัน
 • ระวังไม่บ้วนปากล้างมือให้น้ำกระเซ็นถูกจีวรตนและภิกษุข้าง ๆ
 • ฉันในที่อังคาสของทายก  เสร็จแล้วอนุโมทนา
 • เมื่อกลับอย่าเบียดเสียดกันออกมา
 • ไม่เทน้ำล้างบาตรมีเมล็ดข้าวในบริเวณบ้าน

เสนาสนคาหาปกวัตร  วัตรของภิกษุผู้แจกเสนาสนะ

 • ไม่ควรย้ายภิกษุผู้แก่กว่า  เพื่อจะให้แก่ภิกษุผู้อ่อนกว่าเข้าอยู่
 • ไม่ควรย้ายภิกษุผู้อาพาธ (เว้นแต่เป็นโรคติดต่อกัน
 • เช่นโรคเรื้อน)
 • ไม่ควรย้ายภิกษุผู้รักษาคลังสงฆ์
 • ไม่ควรย้ายภิกษุผู้เป็นพหูสูต
 • ไม่ควรย้ายภิกษุผู้ทำการปฏิสังขรณ์เสนาสนะอันชำรุดให้คืนเป็นปกติ  (หมายเอาย้ายจากเสนาสนะที่ดีไปอยู่เสนาสนะที่ไม่ดี)

เสนาสนคาหกวัตร  วัตรของภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะ

 • อย่าทำให้สกปรก
 • ปัดกวาดหยากไย่  ฝุ่นละอองให้สะอาด
 • ระวังอย่าทำของต่าง ๆ  ชำรุด
 • ดูแลรักษาของใช้ในเสนาสนะให้ดี
 • จัดตั้งน้ำใช้  น้ำฉันให้พร้อม
 • ของใช้ในเสนาสนะหนึ่ง  อย่าเอาไปใช้ในที่อื่น

คมิกวัตร  วัตรของภิกษุผู้จะไปอยู่ที่อื่น

 • เก็บทำความสะอาด  ซ่อมแซมเสนาสนะที่ตนอยู่ให้เรียบร้อย
 • บอกมอบคืนเสนาสนะแก่เจ้าหน้าที่
 • บอกลาผู้ที่ตนพึงพำนักอยู่  คือ อุปัชฌาย์,  อาจารย์ หรือ      เจ้าอาวาส

วัจจกฏีวัตร  วัตรในการเข้าห้อมส้วม

 • ให้เข้าตามลำดับผู้ไปถึง
 • ระวังกิริยา  เช่น  เห็นประตูปิดให้ส่งเสียง  ถาม – ตอบ
 • รู้จักรักษาบริขาร  เปลื้องจีวรไว้ข้างนอก
 • ให้ระวังรักษาตน  อย่าเบ่งแรง  และอย่าใช้ไม้ที่มีปม 
 • มีหนามชำระ
 • อย่าทำกิจอื่นเวลาถ่าย  ห้ามเคี้ยวไม้ชำระฟัน
 • ระวังอย่าทำสกปรก  เช่น  บ้วนน้ำลายลงในวัจจกุฎี
 • ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด

๒. จริยาวัตร

 • ห้ามเหยียบผ้าขาวที่เขาปูไว้ในที่นิมนต์
 • ยังมิได้พิจารณาก่อน  อย่าพึงนั่งลงบนอาสนะ
 • ห้ามนั่งที่นั่งอันเดียวกับสตรี  หรือกะเทย
 • เข้าไปในโรงฉัน  ภิกษุอ่อนกว่ากำลังฉันอยู่จะลุกให้ 
 • พึงห้ามเธอไว้  แล้วหาที่นั่งอื่นที่ควร
 • จะนอนพักกลางวัน  ท่านให้ปิดประตู
 • ห้ามทำบริเวณรอบกุฎีให้สกปรก
 • ห้ามขึ้นต้นไม้  เว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็น
 • ห้ามไปดูการละเล่น  มหรสพต่าง ๆ
 • ห้ามสวดหรือแสดงธรรมด้วยการขับร้อง
 • ห้ามจับวัตถุอนามาส

วัตถุอนามาสมีดังนี้

 • หญิง  เครื่องแต่งกายของหญิง  สัตว์ตัวเมีย
 • เงิน  ทอง  รัตนะ  ๘  ประการ  (มณี  มุกดา  ไพฑูรย์ 
 • ประพาฬ  ทับทิม  บุษราคัม  สังข์  ศิลา)
 • ศัสตราวุธทุกชนิด
 • เครื่องดักสัตว์ทุกชนิด
 • เครื่องดนตรีทุกชนิด
 • ข้าวเปลือก  ผลไม้ที่เกิดอยู่กับที่

     ๓.  วิธีวัตร

          วิธีวัตร  คือ แบบที่ควรปฏิบัติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกรณียกิจต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

         ๑. วิธีครองผ้า  สบงพับชายเข้ารัดด้วยประคดเอว  ข้างบนปิดสะดือ  ชายด้านล่างให้เสมอครึ่งแข้ง  ปกเข่า  ส่วนการห่มจีวร  สังฆาฏิ         มีสองแบบ  คือ  ห่มเข้าบ้าน  และห่มในวัด

         ๒. วีธีอุ้มบาตร   เวลาเที่ยวบิณฑบาตให้อุ้มบาตร  หรือสะพายบาตรภายในจีวร  เมื่อจะรับภิกษาจึงเปิดจีวรยื่นบาตรออกรับ  รับเสร็จแล้วให้คลุมไว้เช่นเดิม

         ๓. วิธีพับเก็บจีวร  วิธีพับ  ห้ามพับหักกลาง  เพราะถ้าพับบ่อย ๆ            จะทำให้ผ้า เป็นรอย  ขาดง่าย  ให้จีบจีวรด้วยมือกลับไปกลับมา  วิธีเก็บให้พาดไว้บนราว  ไม่ควรวางไว้ที่พื้น

          ๔. วิธีเก็บบาตร  เก็บไว้ใต้เตียงหรือตั่ง  อย่าวางไว้ในที่ประทุษร้ายบาตร

         ๕. วิธีเช็ดรองเท้า  ให้เช็ดด้วยผ้าแห้งก่อน  แล้วจึงเช็ดด้วยผ้าเปียก

         ๖. วิธีพัดให้พระเถระ  ให้พัดที่เท้า  ๑  ครั้ง  ที่ตัว  ๑  ครั้ง  ที่ศีรษะ  ๑  ครั้ง    การพัดที่ศีรษะนั้น  ถ้าท่านห้าม  ก็ไม่ต้องพัด

         ๗. วิธีเปิดหน้าต่าง  ในฤดูหนาว  ให้เปิดกลางวัน  ปิดกลางคืน    ในฤดูร้อน  ให้ปิดกลางวัน  เปิดกลางคืน

         ๘. วิธีเดิน  ให้เดินเรียงแถวตามลำดับพรรษา  เว้นระยะห่างพอให้คนเดินผ่านได้

         ๙. วิธีทำวินัยกรรม  เช่น  แสดงอาบัติ  ให้ห่มผ้าเฉวียงบ่านั่งกระโหย่งประนมมือเป็นต้น