พุทธมามะกะ

พุทธมามะกะ

         พุทธมามกะ  แปลว่า ผู้ถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นของเรา หมายถึง         ผู้ประกาศตนว่าขอถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะ หรือผู้ประกาศตนว่าเป็น      ผู้นับถือพระพุทธศาสนา

         คำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะ

          เอสาหัง  ภันเต  สุจิระปะรินิพพุตัมปิ  ตัง  ภะคะวันตัง            สะระณัง  คัจฉามิ  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ  พุทธะมามะโกติ  มัง สังโฆ   ธาเรตุฯ

คำแปล

         ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้ว  ทั้งพระธรรมและพระสงฆ์  เป็นสรณะที่ระลึกนับถือ  ขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า  เป็นพุทธมามกะ ผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็นของตน  คือ  ผู้นับถือพระพุทธเจ้า

         หมายเหตุ  ถ้าปฏิญาณพร้อมกันหลายคนทั้งชายหญิง   คำปฏิญาณให้เปลี่ยนเฉพาะที่ขีดเส้นใต้ไว้  ดังนี้

   – เอสาหัง              เป็น  เอเต  มะยัง      (ชายว่า)

                                  เอตา  มะยัง    (หญิงว่า)

   – คัจฉามิ               เป็น  คัจฉามะ         (ทั้งชายและหญิง)

   – พุทธะมามะโกติ      เป็น  พุทธะมามะกาติ (ทั้งชายและหญิง)

   – มัง                     เป็น  โน                (ทั้งชายและหญิง)