ธัมมัสสวนานิสงส์

ธัมมัสสวนานิสงส์

อานิสงส์แห่งการฟังธรรม  ๕  อย่าง

         ปญฺจิเม  ภิกฺขเว  อานิสํสา  ธมฺมสฺสวเน กตเม  ปญฺจ  อสฺสุตํ  สุณาติ  สุตํ  ปริโยทเปติ กงฺขํ  วิหนติ  ทิฏฺฐึ  อุชุํ  กโรติ  จิตฺตมสฺส  ปสีทติ อิเม  โข  ภิกฺขเว  ปญฺจ  อานิสํสา  ธมฺมสฺสวเนติ

         ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการฟังธรรม  ๕  ประการเป็นไฉน ?

         คือทผู้ฟังย่อมได้ฟัง  สิ่งที่ยังไม่เคยฟัง  ๑ ย่อมเข้าใจชัด  สิ่งที่ได้ฟังแล้ว  ๑ ย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้  ๑ ย่อมทำความเห็นให้ตรง  ๑ จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส  ๑

         ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการฟังธรรม  ๕  ประการนี้แล ฯ

การฟังธรรม  นี้ดี  มีอานิสงส์

ให้เห็นตรง  เห็นชัด  ตัดสงสัย

จึงควรที่  จะได้ฟัง  อย่างตั้งใจ

ก็จะได้  ความดี  มีแก่ตน

สิ่งใด  ไม่เคยฟัง  จะได้ฟัง

ขอให้นั่ง  ตั้งใจรับ  อย่าสับสน

จิตผ่องใส  ได้ปัญญา  มิมืดมน

ทำให้พ้น  จากความทุกข์  ถึงสุขเอย..ฯ