องค์แห่งภิกษุใหม่ ๕ อย่าง

องค์แห่งภิกษุใหม่  ๕  อย่าง

         ๑.  สำรวมในพระปาติโมกข์  เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้าม  ทำตามข้อที่ทรงอนุญาต

         ๒.  สำรวมอินทรีย์  คือ  ระวัง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ไม่ให้ความยินดียินร้ายครอบงำได้  ในเวลาที่เห็นรูปด้วยนัยน์ตาเป็นต้น

๓.  ความเป็นคนไม่เอิกเกริกเฮฮา

         ๔.  อยู่ในเสนาสนะอันสงัด

         ๕.  มีความเห็นชอบ

         ภิกษุใหม่ควรตั้งอยู่ในธรรม  ๕  อย่างนี้

อันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่  ๔  อย่าง

          ๑.  อดทนต่อคำสอนไม่ได้  คือเบื่อต่อคำสั่งสอนขี้เกียจทำตาม

         ๒.  เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้อง   ทนความอดอยากไม่ได้

         ๓.  เพลิดเพลินในกามคุณ  ทะยานอยากได้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป

         ๔.  รักผู้หญิง

         ภิกษุสามเณรผู้หวังความเจริญแก่ตน  ควรระวังอย่าให้อันตราย   ๔ อย่างนี้ย่ำยีได้