ภิกขุอะปะริหานิยะธัมมะสุตตัง

บทขัดภิกขุอะปะริหานิยะธรรมสูตร

มหาการุณิโก  พุทโธ            สาสะกานัง  หิเตสะโก

วุฑฒิ  อากังขะมาโน  วา       ธัมเม  สัมพุทธะเทสิเต

ภิกขูนัง  สัมมะทักขาสิ          สัมเม  อะปะริหานิเย

สุตวานุปะฏิตยัตถัง             ตัง  สุตตันตัง  ภะณามะ  เส ฯ

ภิกขุอะปะริหานิยะธัมมะสุตตัง

          เอวัมเม  สุตัง ฯ  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา  ราชะคะเห   วิหะระติ  คิชฌะกูเฏ  ปัพพะเต  ตัตระ  โข  ภะคะวา  ภิกขู  อามันเตสิ  สัตตะ  โว  ภิกขะเว  อะปะริหานิเย  ธัมเม  เทเสสสามิ    ตัง  สุณาถะ  สาธุกัง  มะนะสิกะโรถะ  ภาสิสสามีติ  ฯ  เอวัมภันเตติ  โข  เต  ภิกขู     ภะคะวะโต  ปัจจัสโสสุง ฯ  ภะคะวา  เอตะทะโวจะ  กะตะเม  จะ  ภิกขะเว  สัตตะ  อะปะริหานิยา  ธัมมา ฯ

         (๑)  ยาวะกีวัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขู  อะภิณหะสันนิปาตา    ภะวิสสันติ  สันนิปาตะพะหุลา  วุฑฒิเยวะ  ภิกขะเว  ภิกขูนัง   ปาฏิกังขา  โน  ปะริหานิ ฯ  (๒)  ยาวะกีวัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขู  สะมัคคา    สันนิปะติสสันติ  สะมัคคา  วุฏฐะหิสสันติ  สะมัคคา  สังฆะกะระณียานิ         กะริสสันติ  วุฑฒิเยวะ  ภิกขะเว  ภิกขูนัง  ปาฏิกังขา  โน  ปะริหานิ ฯ  (๓)  ยาวะกีวัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขู  อะปัญญัตตัง  นะ  ปัญญะเปสสันติ     ปัญญัตตัง  นะ  สะมุจฉินทิสสันติ  ยะถาปัญญัตเตสุ  สิกขาปะเทสุ        สะมาทายะ  วัตติสสันติ  วุฑฒิเยวะ  ภิกขะเว  ภิกขูนัง  ปาฏิกังขา  โน    ปะริหานิ ฯ  (๔)  ยาวะกีวัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขู  เย  เต  ภิกขู  เถรา  รัตตัญญู  จิระปัพพะชิตา  สังฆะปิตะโร  สังฆะปะรินายะกา  เต           สักกะริสสันติ  คะรุกะริสสันติ  มาเนสสันติ  ปูเชสสันติ  เตสัญจะ  โสตัพพัง  มัญญิสสันติ  วุฑฒิเยวะ  ภิกขะเว  ภิกขูนัง  ปาฏิกังขา  โน  ปะริหานิ ฯ  (๕) ยาวะกีวัญจะ ภิกขะเว ภิกขู  อุปปันนายะ  ตัณหายะ  โปโนพภะวิกายะ  โน  วะสัง  คัจฉิสสันติ  วุฑฒิเยวะ  ภิกขะเว  ภิกขูนัง  ปาฏิกังขา  โน       ปะริหานิ ฯ  (๖) ยาวะกีวัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขู  อารัญญะเกสุ  เสนาสะเนสุ  สาเปกขา  ภะวิสสันติ  วุฑฒิเยวะ  ภิกขะเว  ภิกขูนัง  ปาฏิกังขา  โน       ปะริหานิ ฯ  (๗)  ยาวะกีวัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขู  ปัจจัตตัญเญวะ  สะติง      อุปัฏฐะเปสสันติ  กินติ  อะนาคะตา  จะ  เปสะลา  สะพรัหมะจารี       อาคัจเฉยยุง  อาคะตา  จะ   เปสะลา  สะพรัหมะจารี  ผาสุง  วิหะเรยยุนติ  วุฑฒิเยวะ  ภิกขะเว  ภิกขูนัง   ปาฏิกังขา  โน  ปะริหานิ ฯ 

         ยาวะกีวัญจะ  ภิกขะเว  อิเม  สัตตะ  อะปะริหานิยะกา  ธัมมา  ภิกขูนัง  ฐัสสันติ  อิเมสุ  จะ  สัตตะสุ  อะปะริหานิเยสุ  ธัมเมสุ  ภิกขู  สันทิสสิสสันติ  วุฑฒิเยวะ  ภิกขะเว  ภิกขูนัง  ปาฏิกังขา  โน     ปะริหานีติ ฯ

         อิทะมะโวจะ  ภะคะวา ฯ  อัตตะมะนา  เต  ภิกขู  ภะคะวะโต    ภาสิตัง  อะภินันทุนติฯ 

ภิกขุ  อะปะริหานิยะธัมมะสุตตัง  นิฏฐิตัง ฯ