อปริหานิยธรรม ๗

อปริหานิยธรรม  ๗ 

          ๑.  หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์

         ๒.  เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม  เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิก  และพร้อมเพรียงกันช่วยทำกิจสงฆ์ที่จะต้องทำ

         ๓.  ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้น  ไม่เพิกถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้ว  สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท  ตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้  

         ๔.  ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่  บวชนาน  เป็นประธานในสงฆ์  เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้น  เชื่อฟังถ้อยคำของท่าน

         ๕.  ไม่ลุอำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้น 

         ๖.  ยินดีในเสนาสนะป่า

         ๗.  ตั้งใจอยู่ว่า  เพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีล  ซึ่งยังไม่มา          สู่อาวาส  ขอให้มา  ที่มาแล้ว  ขอให้อยู่เป็นสุข

         ธรรม  ๗  อย่างนี้  ตั้งอยู่ในผู้ใด  ผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลย   มีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว