อิทธิบาท ๔

อิทธิบาท ๔

          คำว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความสำเร็จ หมายถึง คุณธรรมเครื่องให้ลุถึงความสำเร็จตามที่ตนประสงค์ ซึ่งจำแนกไว้เป็น ๔ คือ

         ๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น

         ๒. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น

         ๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น

         ๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น