มงคล ๓๘ ประการ

มงคล  ๓๘  ประการ

 1. ไม่คบคนพาล
 2. คบบัณฑิต
 3. บูชาบุคคลที่ควรบูชา
 4. อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
 5. เป็นผู้ทำบุญกศลไว้มากในกาลก่อน
 6. ตั้งตนไว้ชอบ
 7. ความเป็นพหูสูต
 8. การรอบรู้ในศิลปะวิทยาการ
 9. มีวินัยอันลึกซึ้งที่ศึกษาดีแล้ว
 10. พูดแต่ที่เป็นมงคลเป็นสุภาษิต
 11. บำรุงแต่บิดามารดา
 12. การสงเคราะห์เลี้ยงดูบุตร
 13. การสงเคาราะห์ภรรยา  สามี
 14. ทำการงานไม่คั่งค้าง
 15. การให้ทาน  การเสียสละ
 16. การประพฤติธรรม
 17. การสงเคราะห์ญาติ
 18. การทำงานไม่มีโทษ
 19. งดเว้นจากบาป
 20. สำรวมไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมา
 21. ไม่ประมาทในธรรม
 22. มีความเคารพนบไหว้
 23. มีความถ่อมตน
 24. มีความสันโดษ
 25. มีความกตัญญู
 26. การฟังธรรมตามกาล
 27. มีความอดทน
 28. เป็นคนว่าง่าย
 29. การพบสมณะ
 30. การสนทนาธรรมตามกาล
 31. การบำเพ็ญตบะ
 32. การประพฤติพรหมจรรย์
 33. ความเป็นอริยสัจ
 34. การทำนิพพานให้แจ้ง
 35. จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
 36. มีจิตไม่เศร้าโศก
 37. จิตปราศจากธุลี  (กิเลส)
 38. มีจิตอันเกษม