คำอุทิศส่วนกุศล

คำอุทิศส่วนกุศล

(นำ)  หันทะ  มะยัง  อุทิสสะนาธิฏฐานะคาถาโย  ภะณามะ  เสฯ

      ขอให้ผลบุญของข้าพเจ้านี้  ขอนำมาซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสเถิด  ขอผลบุญนี้จงเป็นพลวะปัจจัยให้แก่ข้าพเจ้า  ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเถิด 

      ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วนี้  ขอถวายให้           พระอุปัชฌาย์ผู้มีคุณอันยิ่ง  อาจารย์ผู้มีอุปการะก็ดี  มารดา  และบิดา         ญาติทั้งหลายก็ดี  พระอาทิตย์ก็ดี  พระจันทร์ก็ดี  พระราชาก็ดี  บุคคล     ทุกคนผู้มีคุณทั้งหลายก็ดี  มาร  พรหม  พระอินทร์ทั้งหลายก็ดี             ท้าวโลกบาล  และเทวดาทั้งหลายก็ดี  พระยายมก็ดี  มนุษย์ทั้งหลายผู้ผูกเวรกันก็ดี  สัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขเถิด 

      ขอบุญทั้งหลายที่เราได้กระทำแล้ว  ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความสุขสามประการ  คือ  สุขในมนุษย์  สุขในสวรรค์  สุขในพระนิพพานโดยเร็วพลันเถิด 

      ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้นี้ก็ดี  ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้ผู้อื่นก็ดี  ขอให้ข้าพเจ้าจงได้ตัดขาดจากตัณหา  และอุปาทานโดยเร็วพลันเถิด 

      บาปกรรมทั้งหลายเหล่าใด  ที่ต่ำช้าลามก  มีอยู่ในสันดานของข้าพเจ้า  ขอบาปกรรมที่ลามกทั้งหลายเหล่านั้น  จงสูญเสียไปจากสันดาน              ของข้าพเจ้า  ในกาลทุกเมื่อตราบเท่าถึงนิพพานเถิด 

      ข้าพเจ้าเกิดแล้วในภพใด  ขอให้มีจิตซื่อตรง  มีสติปัญญา มีความ      มักน้อย  มีความเพียรในภพนั้นๆ 

      ขอมารทั้งหลายผู้ลามก อย่าได้โอกาสเพื่อกระทำอันตรายในกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้เพียรบำเพ็ญมานี้เลย 

      พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า  พระธรรม  และพระสงฆ์เหล่านั้น  ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ  และสูงสุดของข้าพเจ้า  ขอมารทั้งหลายจงอย่าได้โอกาสมาแผ้วพาน  ข้าพเจ้าทั้งหลายเลย 

      ข้าพเจ้าได้กระทำบำเพ็ญกุศลมาแล้วนี้  ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัย  อำนวยสุขส่งเสริมให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย  จงถึงสุข  ทุกเมื่อเทอญฯ

อุทิศบุญกุศล (อีกแบบ)

      อิทัง  เม (หลายคนว่า โน)  ญาตีนัง   โหตุ,    สุขิตา   โหนตุ      ญาตะโย  ฯ

      ขอเดชะ  ตั้งจิต  อุทิศผล บุญกุศลนี้  แผ่ไป  ให้ไพศาล ถึงบิดา  มารดา  และอาจารย์        ทั้งลูกหลาน  ญาติมิตร  สนิทกัน ขอให้ท่าน  มีแต่สุข  ไม่ทุกข์โศก นิราศโรค   อิ่มเอม  เกษมสันติ์ ทั้งเจ้ากรรม  นายเวร  และเทวัน ให้ทุกท่าน  ได้กุศล  ผลนี้  เทอญ ฯ