คำแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล

คำแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล

คำอธิฐานจิต  เมื่อนั่งสมาธิแล้ว

      อะหัง  สุขิโต  โหมิ  ขอให้ข้าพเจ้าจงถึงสุข  นิราศทุกข์  ไม่มีเวร  ไม่มีภัย  ไม่มีความเบียดเบียน  ไม่มีความเดือดร้อน  ไม่มีความลำบาก             มีความสุข  รักษาตนอยู่เถิด

      สัพเพ  สัตตา  อันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง  ทุกชาติชั้นวรรณะ           ทุกศาสนา  ทุกภาษา  ที่อยู่ทางทิศบูรพาก็ดี  ที่อยู่ทางทิศอาคเนย์ก็ดี  ทักษิณก็ดี  ที่อยู่ทางทิศหรดีก็ดี  ที่อยู่ทางทิศปัจฉิมก็ดี  ที่อยู่ทางทิศพายัพ   ก็ดี  ที่อยู่ทางทิศอุดรก็ดี  ที่อยู่ทางทิศอีสานก็ดี  ที่อยู่ทางทิศเบื้องล่างตั้งแต่   โลกันตมหานรกขึ้นมาก็ดี  ที่อยู่ทางทิศเบื้องบนตั้งแต่  ภวัคคพรหมลงมาก็ดี

      อะเวรา  โหนตุ  ขอจงอย่าได้สร้างกรรมกระทำเวร  และรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลย

      อัพ๎ยาปัชฌา  โหนตุ  ขอจงอย่าได้ประพฤติเบียดเบียน  ข่มเหงคะเนงร้าย  และป้ายสีให้แก่กันและกันเลย

      อะนีฆา  โหนตุ  ขอจงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

      สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ  ขอจงมีความสุขกายสุขใจ  รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด

      อิทัง  โน  ปุญญะภาคัง  ราชาทีนัญเจวะ  อิสสะรานัง  มาตาปิตุ
อาทีนัญจะ  ปิยะชะนานัง  สัพพะสัตตานัญจะ  นิยยาเทมะ
  ขอถวายส่วนบุญส่วนกุศล  ให้แก่อิสระชนทั้งหลาย  มีองค์พระมหากษัตริย์    ผู้เป็นพระประมุขของชาติ  และองค์สมเด็จพระสังฆราช  ผู้เป็นพระประมุขของพระศาสนา  และคณะรัฐบาล  ผู้บริหารประเทศชาติเป็นต้น    และขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล  ให้แก่ปิยชน  คนที่รักทั้งหลาย  มีบิดา  มารดา  ปู่  ย่า   ตา  ยาย  ครู  อุปัชฌาย์  อาจารย์ทั้งหลายเป็นต้น  และขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล  ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย  ทุกชาติชั้นวรรณะ    ทุกศาสนาทุกภาษา  ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลก

      สัพเพ  สัตตา  ปุญญะภาคิโน  โหนตุ  ขอสรรพสัตว์ทั้งหลาย          จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญกุศลร่วมกับข้าพเจ้าทั้งหลาย  ทุกตนทุกคนเถิด 

      สำหรับเราท่านทั้งหลาย  ผู้หมั่นเจริญภาวนา  ขอให้พาได้พบประสบศรี  ได้บรรลุมรรคผลนิพพานของญาณมุนี  ในชาตินี้มีผลทุกท่านเทอญฯ

คำแผ่เมตตา  (แบบธรรมดา)

      อะหัง  สุขิโต  โหมิ  ขอให้ข้าพเจ้า  จงมีความสุข  นิราศทุกข์  ไม่มีภัย  ไม่มีเวร  ไม่มีความเบียดเบียน  ไม่มีความลำบาก  ไม่มีความเดือดร้อน  ขอให้มีความสุข  รักษาตนอยู่เถิดฯ

      สัพเพ  สัตตา  สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง  ที่เป็นเพื่อนทุกข์  เกิด  แก่  เจ็บ  ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

      อะเวรา  โหนตุ  จงเป็นสุขๆ เถิด  อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย

      อัพ๎ยาปัชฌา  โหนตุ  จงเป็นสุข เถิด  อย่าได้ประพฤติเบียดเบียน     ข่มเหงคะเนงร้าย  และป้ายสีให้แก่กันและกันเลย

      อะนีฆา  โหนตุ  จงเป็นสุขๆ เถิด  อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

      สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ  ขอจงมีความสุขกาย  สุขใจ  รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัย  ทุกตน  ทุกคนเถิด 

      อิทัง  โน  ปุญญะภาคัง  ราชาทีนัญเจวะ  อิสสะรานัง  มาตาปิตุอาทีนัญจะ  ปิยะชะนานัง  สัพพะสัตตานัญจะ  นิยยาเทมะ  ขอถวายส่วนบุญส่วนกุศล  ให้แก่อิสระชนทั้งหลาย  มีองค์พระมหากษัตริย์    ผู้เป็น   พระประมุขของชาติ  และองค์สมเด็จพระสังฆราช  ผู้เป็นพระประมุขของพระศาสนา  และคณะรัฐบาล  ผู้บริหารประเทศชาติเป็นต้น  และขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล  ให้แก่ปิยชน  คนที่รักทั้งหลาย  มีบิดา  มารดา  ปู่  ย่า   ตา  ยาย  ครู  อุปัชฌาย์  อาจารย์ทั้งหลายเป็นต้น  และขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล  ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย  ทุกชาติชั้นวรรณะ  ทุกศาสนาทุกภาษา     ที่  มีอยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลก

      สัพเพ  สัตตา  ปุญญะภาคิโน  โหนตุ  ขอสรรพสัตว์ทั้งหลาย        จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญกุศลร่วมกับข้าพเจ้าทั้งหลาย  ทุกตนทุกคนเถิด 

      สำหรับเราท่านทั้งหลาย  ผู้หมั่นเจริญภาวนา  ขอให้พาได้พบประสบศรี  ได้บรรลุมรรคผลนิพพานของญาณมุนี  ในชาตินี้มีผลทุกท่านเทอญฯ

คำอุทิศบุญกุศลอีกแบบ

        ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล  ที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้  ให้แก่บิดา  มารดา  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  ครู  อุปัชฌาย์  อาจารย์  ญาติสนิท  มิตร  สหาย  ตลอดท่านผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย  เจ้ากรรมนายเวร  มนุษย์  อมนุษย์  อบายสัตว์  เทวดา  มาร  พรหม  พระยายมราช  และนายนิรยบาลทั้งหลาย  ตลอดสรรพสัตว์ทั้งหลาย  ถ้าตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์            ถ้ามีความสุขให้มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป 

        ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้  มีการให้ทาน  รักษาศีล  เจริญภาวนาเป็นต้น  ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัย  เป็นอุปนิสัยตามส่ง  ให้เกิดสติปัญญาญาณ  ได้บรรลุฌานสมาบัติ  ผลสมาบัติ  นิโรธสมาบัติ          วิชชาสาม  ปฏิสัมภิทาญาณสี่  อภิญญาหก  ได้บรรลุมรรค  ผล  นิพพาน         ในอนาคตกาล  อันไม่ช้าไม่นานนี้ด้วยเทอญฯ

เจริญเมตตาอีกแบบ

        อะหัง  สุขิโต  โหมิ  ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข  นิราศทุกข์         ไม่มีเวร  ไม่มีภัย  ไม่มีความเบียดเบียน  ไม่มีความเดือดร้อน  ไม่มีความลำบาก  ขอให้มีความสุข  รักษาตนอยู่เถิด

        สัพเพ  สัตตา  สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง  จงเป็นผู้ไม่มีเวร  ไม่มีภัย  ไม่มีความเบียดเบียน  ไม่มีความเดือดร้อน  ไม่มีความลำบาก  มีความสุข  รักษาตนอยู่เถิด 

        ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล  บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล,  ถึงบิดา  มารดา  ครูอาจารย์,  ทั้งปู่  ย่า  ตา  ยาย  และลูกหลาน,  ทั้งญาติ  มิตร  คนเคยร่วมเคยรักสมัครใคร่  ทั้งทหาร  ตำรวจ  ตรวจแดนไทย,  ทั้งเจ้ากรรม    นายเวร  และเทวัญ  มีพระอินทร์  พระพรหม  พระยม  พระกาฬ         ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่  พระภูมิ  เจ้าที่  เจ้ากรุงพาลี  พระแม่นางธรณี         พระเพลิง  พระพาย  ตลอดสรรพสัตว์ทั้งหลาย   ขอให้ได้ในส่วนกุศลผลของฉัน 

        สำหรับเราท่านทั้งหลาย  ผู้หมั่นปฏิบัติวิปัสสนา  ขอให้พาได้พบประสบศรี  ได้บรรลุมรรค  ผล  นิพพานของญาณมุนี  ในชาตินี้มีผลทุกคนเทอญฯ