คำลา – คำถวาย

คำอำลาพระสงฆ์

         หันทะทานิ  มะยัง  ภันเต  อาปุจฉามะ  พะหุกิจจา  มะยัง  พะหุกะระณียา ฯ

พระสงฆ์ผู้รับคำลา พึงกล่าวว่า             

         ยัสสะทานิ  ตุมเห  กาลัง  มัญญะถะ 

พึงรับพร้อมกันว่า   

         สาธุ  ภันเต

คำถวายข้าวพระพุทธ

         อิมัง  สูปะพ๎ยัญชะนะสัมปันนัง  สาลีนัง  โอทะนัง  อุทะกัง  วะรัง  พุทธัสสะ  ปูเชมิ ฯ

คำลาข้าวพระพุทธ

เสสัง  มังคะลา  ยาจามิ ฯ

การจะถวายสังฆทาน  หรือ  ปาฏิปุคคลิกทาน

ให้ตั้งจิตปรารถนาก่อนทุกครั้งว่า

         สุทินนัง  วะตะ  เม  ทานัง,  ทานัง  เม  ปะริสุทธัง  นิพพานัง  ปะระมัง  สุขัง   นิพพานะปัจจะโย  โหตุ  ฯ

คำแปล

         เรายินดีในทาน  การให้ของ  ขอจงให้สำเร็จ  อาสวักขัย  สิ้นไปแห่งเครื่องดองสันดาน  นิพพานะปัจจะโย  โหตุ  (กล่าวก่อน  หรือหลังคำถวายสังฆทานก็ได้)

คำถวายสังฆทานเพื่อตนเอง  (สามัญ)

         อิมานิ  มะยัง  ภันเต  ภัตตานิ  สะปะริวารานิ  ภิกขุสังฆัสสะ  โอโณชะยามะ  สาธุ  โน  ภันเต  ภิกขุสังโฆ  อิมานิ  ภัตตานิ  สะปะริวารานิ  ปะฏิคคัณหาตุ  อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ

คำแปล

         ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ขอน้อมถวาย,  ภัตตาหาร,  พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้,  แด่พระสงฆ์,  ขอพระสงฆ์ได้โปรดรับ,  ภัตตาหาร,  พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,      เพื่อประโยชน์ในโลกนี้,  ประโยชน์ในโลกหน้า,  และประโยชน์อย่างยิ่ง  คือ  พระนิพพาน, ขอความสุขทั้งสามประการ,  จงบังเกิดมี,  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ในที่ทุกสถาน,  ในกาลทุกเมื่อ,  ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

คำถวายสังฆทาน

       เพื่อตนเองและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย (เจาะจงผู้ที่เราทำบุญให้

         อิมานิ  มะยัง  ภันเต  มะตะกะภัตตานิ  สะปะริวารานิ  ภิกขุ-สังฆัสสะ  โอโณชะยามะ  สาธุ  โน  ภันเต  ภิกขุสังโฆ  อิมานิ  ภัตตานิ  สะปะริวารานิ  ปะฏิคคัณหาตุ  อัมหากัญเจวะ  มาตาปิตุอาทีนัญจะ  ญาตะกานัง  กาละกะตานัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ

คำแปล

         ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ขอน้อมถวาย,  มะตะกะภัตตาหาร  (เพื่อผู้ตาย),  พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้,  แด่พระสงฆ์,  ขอพระภิกษุสงฆ์ได้โปรดรับ,  มะตะกะภัตตาหาร,  พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้,  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,  เพื่อประโยชน์ในโลกนี้,  ประโยชน์ในโลกหน้า,  และประโยชน์อย่างยิ่ง  คือ  พระนิพพาน,  ขอความสุขทั้งสามประการ,  จงบังเกิดมี,  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย,  แก่ญาติทั้งหลาย,  มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย,  และโดยเฉพาะแก่ ……………. ผู้ทำการล่วงลับไปแล้วด้วย,  ขอจงรับทราบและอนุโมทนา,  ในผลแห่งทานนี้,  ถ้าตกทุกข์,      ขอให้พ้นจากทุกข์,  ถ้ามีความสุขอยู่แล้ว,  ขอให้มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป,  ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

คำถวายสังฆทาน

        เพื่อตนเอง และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติตลอดสรรพสัตว์ทุกทั่วหน้า  ทั้งมีชีวิตอยู่  และละโลกนี้ไปแล้ว

         อิมานิ  มะยัง  ภันเต  ภัตตานิ  สะปะริวารานิ  ภิกขุสังฆัสสะ  โอโนชะยามะ  สาธุ  โน  ภันเต  ภิกขุสังโฆ  อิมานิ  ภัตตานิ  สะปะริวารานิ  ปะฏิคคัณหาตุ  อัมหากัญเจวะ  มาตาปิตุอาทีนัญจะ  ญาตะกานัง  ฑีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ ฯ

คำแปล

         ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ขอน้อมถวาย,  ภัตตาหาร,  พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้,  แด่พระสงฆ์,  ขอพระสงฆ์ได้โปรดรับ,  ภัตตาหาร,  พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้,  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,  เพื่อประโยชน์ในโลกนี้,  ประโยชน์ในโลกหน้า,  และประโยชน์อย่างยิ่ง  คือ  พระนิพพาน,  ขอความสุขทั้งสามประการ,  จงบังเกิดมี, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ญาติทั้งหลาย,  มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย,  พร้อมทั้งบูรพชน,  บูรพาจารย์,  เทวดาอารักษ์,  เจ้ากรรมนายเวร,  ตลอดสรรพสัตว์ทั้งหลาย,  ถ้าตกทุกข์,  ขอให้พ้นจากทุกข์,  ถ้ามีความสุขอยู่แล้ว,  ขอให้มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป,  ในที่ทุกสถาน,  ในกาลทุกเมื่อตลอดไป,  จงทุกท่านทุกคนเทอญ  ฯ