คำอาราธนาธรรม – คำอาราธนาพระปริตร

คำอาราธนาธรรม

         พ๎รัหมา  (พรัมมา)  จะ  โลกาธิปะติ  สะหัมปะติ

         กัตอัญชะลี    อันธิวะรัง    อะยาจะถะ

         สันตีธะ    สัตตาปปะระชักขะชาติกา

         เทเสตุ   ธัมมัง    อะนุกัมปิมัง   ปะชัง ฯ

คำอาราธนาพระปริตร

         วิปัตติปะฏิพาหายะ         สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะทุกขะวินาสายะ              ปะริตตัง  พ๎รูถะ  มังคะลัง

         วิปัตติปะฏิพาหายะ         สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะภะยะวินาสายะ               ปะริตตัง  พ๎รูถะ  มังคะลัง

         วิปัตติปะฏิพาหายะ         สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะโรคะวินาสายะ               ปะริตตัง  พ๎รูถะ  มังคะลัง