สัปปุริสทานสูตร

สัปปุริสทานสูตร

ว่าด้วยทานของสัตบุรุษ  ๕  ประการ

         ๑. การให้ทานด้วยศรัทธา    ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง     เป็นผู้มีรูปสวย     น่าลื่อมใส มีผิวพรรณงาม

         ๒. การให้ทานโดยเคารพ ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีบุตร ภรรยา คนใช้ เป็นผู้ที่เชื่อฟัง ตั้งใจปฏิบัติตาม

         ๓. การให้ทานโดยกาลอันควร ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง  มีโภคทรัพย์มาก  เป็นผู้ที่มีความต้องการเกิดขึ้นตามกาล  ย่อมบริบูรณ์

         ๔. การให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีโภคะมาก มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕ สูงยิ่งขึ้นไป

         ๕. การให้ทานโดยไม่กระทบตนและผู้อื่น ย่อมเป็นผู้มั่งคั่งโภคทรัพย์ ไม่มีอันตรายมาแต่ไหนๆ ไม่ว่าจากไฟ จากน้ำ จากพระราชา จากโจร จากคนไม่เป็นที่รัก หรือจากทายาท