คำบูชาดอกไม้

คำบูชาดอกไม้

    มาลาดวงดอกไม้        มาตั้งไว้เพื่อบูชา

ขอบูชาคุณพระพุทธ        องค์ได้ตรัสรู้ธรรม

    มาลาดวงดอกไม้        มาตั้งไว้เพื่อบูชา

ขอบูชาคุณพระธรรม       องค์ได้นำความสุขมา

    มาลาดวงดอกไม้        มาตั้งไว้เพื่อบูชา

ขอบูชาคุณพระสงฆ์         องค์ดำรงพระธรรมวินัย

    ดอกไม้ตั้งใส่ขัน         เรียงเป็นถันอยู่ซอนลอน

ปวงข้าประนมกร           ถวายพรทุกองค์เทอญ

    ขอเชิญภิกษุสงฆ์        จงนิมนต์รับดอกไม้

รับไว้เพื่อสุขี                 จงปราณีปวงข้าเทอญ ฯ