คำขอบวชชี

คำขอบวชชี

      เอสาหัง  ภันเต,   สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,  ตัง ภะคะวันตัง  สะระณัง  คัจฉามิ,  ธัมมัญจะ  ภิกขุสังฆัญจะ,  ปัพพัชชัง  มัง  ภันเต  สังโฆ  ธาเรตุ  อัชชะตัคเค  ปาณุเปตัง,  สะระณัง  คะตัง ฯ

คำแปล

      ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  แม้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้ว  อีกทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก  ขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้บรรพชา  (ในพระธรรมวินัย)  เข้าถึงซึ่งพระรัตนตรัยไปตลอดชีวิต  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป