อักษรประจำวันเกิดที่เป็นบริวารและเป็นกาฬกัณณี

อักษรประจำวันเกิดที่เป็นบริวารและเป็นกาฬกัณณี

คนเกิดวันอาทิตย์

     –  มีอักษรที่เป็นบริวาร            ๘     ตัว   คือ   อ  อา  อิ  อี  อุ  อู  เอ  โอ

     –  มีอักษรที่เป็นกาฬกัณณี        ๓     ตัว   คือ   ส  ห  ฬ

คนเกิดวันจันทร์

     –  มีอักษรที่เป็นบริวาร            ๕     ตัว   คือ   ก  ข  ค  ฆ  ง

     –  มีอักษรที่เป็นกาฬกัณณี        ๘     ตัว   คือ   อ  อา  อิ  อี  อุ  อู  เอ  โอ

คนเกิดวันอังคาร

     –  มีอักษรที่เป็นบริวาร            ๕     ตัว   คือ   จ  ฉ  ช  ฌ  ญ

     –  มีอักษรที่เป็นกาฬกัณณี        ๕     ตัว   คือ   ก  ข  ค  ฆ  ง

คนเกิดวันพุธ  (กลางวัน)

     –  คนอักษรที่เป็นบริวาร          ๕     ตัว   คือ   ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ

     –  มีอักษรที่เป็นกาฬกัณณี        ๕     ตัว   คือ   จ  ฉ  ช  ฌ  ญ

คนเกิดวันพุธ  (กลางคืน)

     –  มีอักษรที่เป็นบริวาร            ๔     ตัว   คือ   ย  ร  ล  ว

     –  มีอักษรที่เป็นกาฬกัณณี        ๕     ตัว   คือ   ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ

คนเกิดวันพฤหัสบดี

     –  คนอักษรที่เป็นบริวาร          ๕     ตัว   คือ   ป  ผ  พ  ภ  ม

     –  มีอักษรที่เป็นกาฬกัณณี        ๕     ตัว   คือ   ต  ถ  ท  ธ  น

คนเกิดวันศุกร์

     –  มีอักษรที่เป็นบริวาร            ๓     ตัว   คือ   ส  ห  ฬ

     –  มีอักษรที่เป็นกาฬกัณณี        ๔     ตัว   คือ   ย  ร  ล  ว

คนเกิดวันเสาร์

     –  มีอักษรที่เป็นบริวาร            ๕     ตัว   คือ   ต  ถ  ท  ธ  น

     –  มีอักษรที่เป็นกาฬกัณณี        ๕     ตัว   คือ   ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ