หลักตัดสินพระธรรมวินัย

หลักตัดสินพระธรรมวินัย

๑. สิ่งที่มิได้ทรงห้ามไว้  แต่เข้ากับสิ่งที่ไม่ควร ขัดกับสิ่งที่ควร  ก็นับว่า  ไม่ควร

๒. สิ่งที่มิได้ทรงห้ามไว้  แต่เข้ากับสิ่งที่ควร    ขัดกับสิ่งที่ไม่ควร  ก็นับว่า  ควร

๓. สิ่งที่มิได้ทรงอนุญาต  แต่เข้ากับสิ่งที่ไม่ควร ขัดกับสิ่งที่ควร  ก็นับว่า  ไม่ควร

๔. สิ่งที่มิได้ทรงอนุญาต  แต่เข้ากับสิ่งที่ควร  ขัดกับสิ่งที่ไม่ควร  ก็นับว่า  ควร

(มหาปเทส ๔ , เภสัชชะขันธะกะ, วินัยปิฎก เล่ม ๕)