ภิกษุไม่ควรฉันมังสะ (เนื้อ) ๑๐ อย่าง

ภิกษุไม่ควรฉันมังสะ  (เนื้อ)   ๑๐ อย่าง

๑.      เนื้อมนุษย์  

๒.      เนื้อช้าง     

๓.      เนื้อม้า      

๔.      เนื้อสุนัข    

๕.      เนื้องู

๖.      เนื้อราชสีห์

๗.      เนื้อหมี

๘.      เนื้อเสือโคร่ง

๙.      เนื้อเสือดาว

๑๐.    เนื้อเสือเหลือง

มังสะ ๑๐  อย่างนี้  บรรพชิตห้ามฉันและห้ามรับประเคน