กิจวัตร ๑๐ อย่าง

กิจวัตร  ๑๐ อย่าง

๑.  ลงอุโบสถ                  

๒.  บิณฑบาตเลี้ยงชีพ

๓.  สวดมนต์ไหว้พระ          

๔.  กวาดอาวาสวิหารลานพระเจดีย์

๕.  รักษาผ้าครอง              

๖.  อยู่ปริวาสกรรม

๗.  โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ    

๘.  ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์

๙.  เทศนาบัติ  (ปลงอาบัติ)   

๑๐.พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง  ๔  เป็นต้น

     กิจวัตร ๑๐ เหล่านี้เป็นกิจใหญ่ควรที่ภิกษุจะต้องศึกษาให้ทราบชัด  และจำไว้เพื่อปฏิบัติให้สมควรแก่สมณะสารูปแห่งตน ฯ