วิธีแสดงอาบัติ

วิธีแสดงอาบัติ

(พรรษาอ่อน ว่า)

สัพพา  ตา  อาปัตติโย  อาโรเจมิ  (ว่า ๓ หน)

สัพพา  คะรุละหุกา  อาปัตติโย  อาโรเจมิ   (ว่า ๓ หน)

อะหัง  ภันเต  สัมพะหุลา  นานาวัตถุกาโย  อาปัตติโย

อาปัชชิง  ตา  ตุมหะมูเล  ปะฏิเทเสมิ

(พรรษาแก่รับ ว่า)

ปัสสะสิ  อาวุโส  ตา  อาปัตติโย

(พรรษาอ่อน ว่า)

อุกาสะ  อามะ  ภันเต  ปัสสามิ

(พรรษาแก่รับ ว่า)

อายะติง  อาวุโส  สังวะเรยยาสิ

(พรรษาอ่อน ว่า)

สาธุ   สุฏฐุ   ภันเต  สังวะริสสามิ

ทุติยัมปิ   สาธุ  สุฏฐุ  ภันเต  สังวะริสสามิ

ตะติยัมปิ  สาธุ  สุฏฐุ  ภันเต  สังวะริสสามิ

นะ  ปุเนวัง  กะริสสามิ

นะ  ปุเนวัง  ภาสิสสามิ

นะ  ปุเนวัง  จินตะยิสสามิฯ

(พรรษาแก่ว่า)

สัพพา  ตา  อาปัตติโย  อาโรเจมิ   (ว่า ๓ หน)

สัพพา  คะรุละหุกา  อาปัตติโย  อาโรเจมิ  (ว่า ๓ หน)

อะหัง  อาวุโส  สัมพะหุลา  นานาวัตถุกาโย  อาปัตติโย

อาปัชชิง  ตา  ตุยหะมูเล  ปะฏิเทเสมิ

(พรรษาอ่อนรับว่า)

อุกาสะ  ปัสสะถะ  ภันเต  ตา  อาปัตติโย

(พรรษาแก่ว่า)

อามะ  อาวุโส   ปัสสามิ

(พรรษาอ่อนรับว่า)

อายะติง  ภันเต  สังวะเรยยาถะ

(พรรษาแก่ว่า)

สาธุ  สุฏฐุ   อาวุโส   สังวะริสสามิ

ทุติยัมปิ    สาธุ   สุฏฐุ   อาวุโส   สังวะริสสามิ

ตะติยัมปิ  สาธุ   สุฏฐุ   อาวุโส   สังวะริสสามิ

นะ  ปุเนวัง  กะริสสามิ

นะ  ปุเนวัง  ภาสิสสามิ

นะ  ปุเนวัง  จินตะยิสสามิ ฯ