วิปัสสะนาภูมิปาฐะ

วิปัสสะนาภูมิปาฐะ

       ปัญจักขันธา ฯ รูปักขันโธ เวทะนากขันโธ สัญญากขันโธ สังขารักขันโธ  วิญญาณักขันโธ ฯ

       ท๎วาทะสายะตะนานิ ฯ จักข๎วายะตะนัง รูปายะตะนัง โสตายะตะนัง สัททายะตะนัง ฆานายะตะนัง  ชิวหายะตะนัง ระสายะตะนัง  กายายะตะนัง  โผฏฐัพพายะตะนัง  มะนายะตะนัง ธัมมายะตะนัง ฯ

       อัฏฐาระสะ  ธาตุโย ฯ  จักขุธาตุ  รูปะธาตุ  จักขุวิญญาณะธาตุ โสตะธาตุ  สัททะธาตุ  โสตะวิญญาณะธาตุ  ฆานะธาตุ คันธะธาตุ  ฆานะวิญญาณะธาตุ ชิวหาธาตุ ระสะธาตุ  ชิวหาวิญญาณะธาตุ  กายะธาตุ   โผฏฐัพพะธาตุ   กายะวิญญาณะธาตุ  มะโนธาตุ  ธัมมะธาตุ  มะโนวิญญาณะธาตุ ฯ

       พาวีสะตินท๎ริยานิ ฯ จักขุนท๎ริยัง  โสตินท๎ริยัง  ฆานินท๎ริยัง ชิวหินท๎ริยัง กายินท๎ริยัง มะนินท๎ริยัง อิตถินท๎ริยัง ปุริสินท๎ริยัง ชีวิตินท๎ริยัง สุขินท๎ริยัง  ทุกขินท๎ริยัง โสมะนัสสินท๎ริยัง โทมะนัสสินท๎ริยัง  อุเปกขินท๎ริยัง   สัทธินท๎ริยัง   วิริยินท๎ริยัง  สะตินท๎ริยัง สะมาธินท๎ริยัง ปัญญินท๎ริยัง อะนัญญะตัญญัสสามีตินท๎ริยัง  อัญญินท๎ริยัง  อัญญาตาวินท๎ริยัง ฯ

       จัตตาริ  อะริยะสัจจานิ ฯ  ทุกขัง  อะริยะสัจจัง  ทุกขะสะมุทะโย  อะริยะสัจจัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา  อะริยะสัจจัง ฯ