คาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

คาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

อิ  ติ  ปิ  โส  วิ  เส  เส  อิ          อิ  เส  เส  พุทธะ  นา  เม  อิ

อิ  เม  นา  พุทธะ  ตัง  โส  อิ      อิ  โส  ตัง  พุทธะ  ปิ  ติ  อิ

คาถาตัดเวร

นะ   หิ   เวเรนะ   เวรานิ      สัมมันตีธะ   กุทาจะนัง

อะเวเรนะ  จะ  สัมมันติ        เอสะ ธัมโม สะนันตะโน  ตัส ฯ

คาถาตัดกรรม

กัมมัสสะกา  กัมมะทายาทา        กัมมะโยนี  กัมมะพันธู

กัมมะปะฏิสะระณา                 ยัง  กัมมัง  กะริสสันติ

กัล๎ยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา        ตัส ฯ

คาถาชนะมาร

(หลวงปู่มั่น  ภูริทตฺโต)

ปัญจะมาเร  ชิโน  นาโถ        ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง

จะตุสัจจัง  ปะกาเสสิ           ธัมมะจักกัง  ปะวัตตะยิ

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ         โหตุ  เม  ชะยะมังคะลัง ฯ