พระคาชินบัญชร

พระคาชินบัญชร

สมเด็จพระพุฒาจารย์  (โต  พรหมรังสี)

          เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้น  ก่อนสวดภาวนาชินบัญชรคาถา ให้ตั้งนะโม    สามจบ   แล้วระลึกถึงและบูชาเจ้าประคุณสมเด็จด้วยคาถานี้  ว่า

ปุตตะกาโม ละเภ  ปุตตัง         ธะนะกาโม  ละเภ  ธะนัง

อัตถิ  กาเย  กายะ   ญายะ-     เทวานัง  ปิยะตัง   สุต๎วา

อิติปิ  โส  ภะคะวา ยะมะราชาโน  ท้าวเวสสุวัณโณ มะระณัง   สุขัง   อะระหัง   สุคะโต นะโม พุทธายะฯ

๑.       ชะยาสะนาคะตา  พุทธา          เชต๎วา  มารัง  สะวาหะนัง

         จะตุสัจจาสะภัง  ระสัง            เย  ปิวิงสุ  นะราสะภา

๒.      ตัณหังกะราทะโย  พุทธา          อัฏฐะวีสะติ  นายะกา

         สัพเพ  ปะติฏฐิตา  มัยหัง         มัตถะเก  เต  มุนิสสะรา

๓.      สีเส  ปะติฏฐิโต  มัยหัง            พุทโธ  ธัมโม  ทะวิโลจะเน

         สังโฆ  ปะติฏฐิโต  มัยหัง          อุเร  สัพพะคุณากะโร

๔.      หะทะเย  เม  อะนุรุทโธ           สารีปุตโต  จะ  ทักขิเณ

         โกณฑัญโญ  ปิฏฐิภาคัส๎มิง        โมคคัลลาโน  จะ  วามะเก

๕.      ทักขิเณ  สะวะเน  มัยหัง          อาสุง  อานันทะราหุลา

         กัสสะโป  จะ  มะหานาโม         อุภาสุง  วามะโสตะเก

๖.      เกสันเต  ปิฏฐิภาคัส๎มิง           สุริโยวะ  ปะภังกะโร

         นิสินโน  สิริสัมปันโน              โสภิโต  มุนิปุงคะโว

๗.      กุมาระกัสสะโป  เถโร             มะเหสี  จิตตะวาทะโก

         โส  มัยหัง  วะทะเน  นิจจัง       ปะติฏฐาสิ  คุณากะโร

๘.      ปุณโณ  อังคุลิมาโล  จะ           อุปาลี  นันทะสีวะลี

         เถรา  ปัญจะ  อิเม  ชาตา         นะลาเฏ  ติละกา  มะมะ

๙.      เสสาสีติ  มะหาเถรา              วิชิตา  ชินะสาวะกา

         เอเตสีติ  มะหาเถรา               ชิตะวันโต  ชิโนระสา

         ชะลันตา  สีละเตเชนะ             อังคะมังเคสุ  สัณฐิตา

๑๐.    ระตะนัง  ปุระโต  อาสิ            ทักขิเณ  เมตตะสุตตะกัง

         ธะชัคคัง  ปัจฉะโต  อาสิ          วาเม  อังคุลิมาละกัง

๑๑.    ขันธะโมระปะริตตัญจะ           อาฏานาฏิยะสุตตะกัง

         อากาเส  ฉะทะนัง  อาสิ           เสสา  ปาการะสัณฐิตา

๑๒.    ชินา  นานา  วะระสังยุตตา       สัตตัปปาการะลังกะตา

         วาตะปิตตาทิสัญชาตา             พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

๑๓.    อะเสสา  วินะยัง  ยันตุ            อะนันตะชินะเตชะสา

         วะสะโต  เม  สะกิจเจนะ          สะทา  สัมพุทธะปัญชะเร

๑๔.    ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ             วิหะรันตัง  มะหี  ตะเล

         สะทา  ปาเลนตุ  มัง  สัพเพ       เต  มะหาปุริสาสะภา

๑๕.    อิจเจวะมันโต                      สุคุตโต  สุรักโข

         ชินานุภาเวนะ                      ชิตุปัททะโว

         ธัมมานุภาเวนะ                    ชิตาริสังโฆ

         สังฆานุภาเวนะ                     ชิตันตะราโย

         สัทธัมมานุภาวะปาลิโต            จะรามิ  ชินะปัญชะเรติ  ฯ