ท๎วัตติงสาการะปาฐะ

ท๎วัตติงสาการะปาฐะ

(นำ)     หันทะ  มะยัง  ท๎วัตติงสาการะปาฐัง  ภะณามะ  เส ฯ

อะยัง  โข  เม  กาโย   

         กายของเรานี้แล

อุทธัง  ปาทะตะลา     

         เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา

อะโธ  เกสะมัตถะกา   

         เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป

ตะจะปะริยันโต         

         มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ

ปูโร  นานัปปะการัสสะ  อะสุจิโน

         เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ

อัตถิ  อิมัส๎มิง  กาเย   

         มีอยู่ในกายนี้

เกสา   ผมทั้งหลาย

โลมา  ขนทั้งหลาย

นะขา  เล็บทั้งหลาย 

ทันตา  ฟันทั้งหลาย

ตะโจ   หนัง          

มังสัง  เนื้อ

นะหารู เอ็นทั้งหลาย 

อัฏฐิ   กระดูกทั้งหลาย

อัฎฐิมิญชัง เยื่อในกระดูก               

วักกัง  ม้าม

หะทะยัง หัวใจ       

ยะกะนัง ตับ

กิโลมะกัง พังผืด     

ปิหะกัง ไต

ปัปผาสัง ปอด       

อันตัง  ไส้ใหญ่

อันตะคุณัง ไส้น้อย  

อุทะริยัง อาหารใหม่

กะรีสัง อาหารเก่า   

ปิตตัง  น้ำดี

เสมหัง น้ำเสลด      

ปุพโพ  น้ำหนอง

โลหิตัง น้ำเลือด      

เสโท   น้ำเหงื่อ

เมโท   น้ำมันข้น     

อัสสุ   น้ำตา

วะสา  น้ำมันเหลว  

เขโฬ   น้ำลาย

สิงฆาณิกา น้ำมูก    

ละสิกา น้ำไขข้อ

มุตตัง  น้ำมูตร           

มัตถะเก  มัตถะลุงคัง   

         เยื่อในสมองศีรษะ

เอวะมะยัง  เม  กาโย   

         กายของเรานี้อย่างนี้

อุทธัง  ปาทะตะลา      

         เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา

อะโธ  เกสะมัตถะกา    

         เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป

ตะจะปะริยันโต                          

         มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ

ปูโร  นานัปปะการัสสะ  อะสุจิโนฯ     

         เต็มไปด้วยของไม่สะอาด      มีประการต่างๆ อย่างนี้แล  ฯ