ขันธะปะริตตัง

ขันธะปะริตตัง

      อิติปิ โส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา      เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ ฯ

      ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา ธัมโม  สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก  เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ ฯ

       สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ยะทิทัง  จัตตาริ ปุริสะยุคานิ   อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา  เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย  อัญชะลีกะระณีโย  อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ ฯ

เอวัมพุทธัง  สะรันตานัง       ธัมมัง  สังฆัญจะ  ภิกขะโว              

ภะยัง  วา  ฉัมภิตัตตัง  วา     โลมะหังโส  นะ  เหสสะตีติ ฯ