ไชยะมงคล (ฉบับอีสาน)

ไชยะมงคล  (ฉบับอีสาน)

       ธัมมัสสะวะนะกาโล  อะยัมภะทันตา  นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต     อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ   (๓ จบ)

       ราชะโต  วา  โจระโต  วา  มะนุสสะโต  วา  อะมะนุสสะโต  วา  อัคคิโต  วา อุทะกะโต  วา  ปิสาจะโต  วา  ขาณุกะโต  วา  กัณฏะกะโต  วา  นักขัตตะโต วา ชะนะปะทะโรคะโต วา อะสัทธัมมะโต วา อะสันทิฏฐิโต  วา  อะสัปปุริสะโต  วา  จัณฑะหัตถิอัสสะมิคะโคณะกุกกุระอะหิวิจฉิกะ-มะนิสัปปะทีปิอัจฉะตะรัจฉะสุกะระมะหิสะยักขะรักขะสาทีหิ   นานาภะยะโต  วา  นานาโรคะโต  วา  นานาอุปัททะวะโต  วา  อารักขัง    คัณหันตุ ฯ

       ปะณิธานะโต  ปัฏฐายะ  ตะถาคะตัสสะ  ทะสะ  ปาระมิโย  ทะสะ  อุปะปาระมิโย  ทะสะ  ปะระมัตถะปาระมิโย  ปัญจะ  มะหาปะริจจาเค  ติสโส  จะริยา  ปัจฉิมัพภะเว  คัพภาวักกันติง  ชาติง  อะภินิกขะมะนัง  ปะธานะจะริยัง  โพธิปัลลังเก  มาระวิชะยัง  สัพพัญญุตะญาณัปปะฏิเวธัง   นะวะ  โลกุตตะระธัมเมติ    สัพเพปิเม  พุทธะคุเณ  อาวัชชิต๎วา   เวสาลิยา  ตีสุ  ปาการันตะเรสุ  ติยามะรัตติง  ปะริตตัง  กะโรนโต  อายัส๎มา  อานันทัตเถโร  วิยะ  การุญญะจิตตัง อุปัฏฐะเปต๎วา

       โกฏิสะตะสะหัสเสสุ          จักกะวาเฬสุ  เทวะตา

ยัสสาณัมปะฏิคคัณหันติ            ยัญจะ  เวสาลิยัมปุเร

โรคามะนุสสะทุพภิกขะ-            สัมภูตันติวิธัมภะยัง

ขิปปะมันตะระธาเปสิ               ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ

พะหู  เทวา  มะนุสสา  จะ          มังคะลานิ  อะจินตะยุง

อากังขะมานา  โสตถานัง           พ๎รูหิ  มังคะละมุตตะมัง ฯ

       อะเสวะนา  จะ  พาลานัง    ปัณฑิตานัญจะ  เสวะนา

ปูชา  จะ  ปูชะนียานัง              เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ปะฏิรูปะเทสะวาโส  จะ            ปุพเพ  จะ  กะตะปุญญะตา

อัตตะสัมมาปะณิธิ  จะ             เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

พาหุสัจจัญจะ  สิปปัญจะ           วินะโย  จะ  สุสิกขิโต

สุภาสิตา  จะ  ยา  วาจา            เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง                  ปุตตะทารัสสะ  สังคะโห

อะนากุลา  จะ  กัมมันตา           เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ทานัญจะ  ธัมมะจะริยา  จะ        ญาตะกานัญจะ  สังคะโห

อะนะวัชชานิ  กัมมานิ              เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

อาระตี  วิระตี  ปาปา               มัชชะปานา  จะ  สัญญะโม

อัปปะมาโท  จะ  ธัมเมสุ            เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

คาระโว  จะ  นิวาโต  จะ           สันตุฏฐี  จะ  กะตัญญุตา

กาเลนะ  ธัมมัสสะวะนัง            เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ขันตี  จะ  โสวะจัสสะตา            สะมะณานัญจะ  ทัสสะนัง

กาเลนะ  ธัมมะสากัจฉา            เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ตะโป  จะ  พ๎รัหมะจะริยัญจะ      อะริยะสัจจานะ  ทัสสะนัง

นิพพานะสัจฉิกิริยา  จะ            เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ผุฏฐัสสะ  โลกะธัมเมหิ              จิตตัง  ยัสสะ  นะ  กัมปะติ

อะโสกัง  วิระชัง  เขมัง             เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

เอตาทิสานิ  กัต๎วานะ               สัพพัตถะมะปะราชิตา

สัพพัตถะ  โสตถิง  คัจฉันติ         ตันเตสัง  มังคะละมุตตะมันติฯ