มะหามังคะละสุตตัง

มะหามังคะละสุตตัง

       ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ

ภุมมานิ  วา  ยานิ  วะ  อันตะลิกเข

สัพเพ  วะ  ภูตา  สุมะนา  ภะวันตุ

อะโถปิ  สักกัจจะ  สุณันตุ  ภาสิตัง

ตัส๎มา  หิ  ภูตา  นิสาเมถะ  สัพเพ

เมตตัง  กะโรถะ  มานุสิยา  ปะชายะ

ทิวา  จะ  รัตโต  จะ  หะรันติ  เย  พะลิง

ตัส๎มา  หิ  เน  รักขะถะ  อัปปะมัตตา ฯ

       ยังกิญจิ  วิตตัง  อิธะ  วา  หุรัง  วา

สัคเคสุ  วา  ยัง ระตะนัง  ปะณีตัง

นะ  โน  สะมัง  อัตถิ  ตะถาคะเตนะ

อิทัมปิ  พุทเธ  ระตะนัง  ปะณีตัง

เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

       ยังกิญจิ  วิตตัง  อิธะ  วา  หุรัง  วา

สัคเคสุ  วา  ยัง ระตะนัง  ปะณีตัง

นะ  โน  สะมัง  อัตถิ  ตะถาคะเตนะ

อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง

เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

       ยังกิญจิ  วิตตัง  อิธะ  วา  หุรัง  วา

สัคเคสุ  วา  ยัง ระตะนัง  ปะณีตัง

นะ  โน  สะมัง  อัตถิ  ตะถาคะเตนะ

อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง

เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

       ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ

ภุมมานิ  วา  ยานิวะ  อันตะลิกเข

ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปูชิตัง

พุทธัง  นะมัสสามะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

       ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ

ภุมมานิ  วา  ยานิวะ  อันตะลิกเข

ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปูชิตัง

ธัมมัง  นะมัสสามะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

       ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ

ภุมมานิ  วา  ยานิวะ  อันตะลิกเข

ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปูชิตัง

สังฆัง  นะมัสสามะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ