โพชฌังคะปะริตตัง

โพชฌังคะปะริตตัง

    โพชฌังโค  สะติสังขาโต        ธัมมานัง  วิจะโย  ตะถา

วิริยัมปีติปัสสัทธิ-                    โพชฌังคา  จะ  ตะถาปะเร

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา            สัตเตเต  สัพพะทัสสินา

มุนินา  สัมมะทักขาตา              ภาวิตา  พะหุลีกะตา

สังวัตตันติ  อะภิญญายะ           นิพพานายะ  จะ  โพธิยา

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ             โสตถิ  เต โหตุ  สัพพะทาฯ

    เอกัส๎มิง  สะมะเย  นาโถ       โมคคัลลานัญจะ  กัสสะปัง

คิลาเน  ทุกขิเต  ทิส๎วา              โพชฌังเค  สัตตะ  เทสะยิ

เต  จะ  ตัง  อะภินันทิต๎วา         โรคา  มุจจิงสุ  ตังขะเณ

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ             โสตถิ  เต โหตุ  สัพพะทาฯ

    เอกะทา  ธัมมะราชาปิ          เคลัญเญนาภิปีฬิโต

จุนทัตเถเรนะ  ตัญเญวะ            ภะณาเปต๎วานะ  สาทะรัง

สัมโมทิต๎วา  จะ  อาพาธา          ตัมหา  วุฏฐาสิ  ฐานะโส

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ             โสตถิ เต  โหตุ  สัพพะทาฯ

    ปะหีนา  เต จะ  อาพาธา       ติณณันนัมปิ  มะเหสินัง

มัคคาหะตะกิเลสา  วะ              ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ             โสตถิ เต  โหตุ  สัพพะทาฯ