ชุมนุมเทวดา (สำหรับเจ็ดตำนานใช้)

ชุมนุมเทวดา   (สำหรับเจ็ดตำนานใช้)

สะรัชชัง  สะเสนัง  สะพันธุง  นะรินทัง

ปะริตตานุภาโว    สะทา    รักขะตูติ ฯ

ผะริต๎วานะ  เมตตัง  สะเมตตา  ภะทันตา

อะวิกขิตตะจิตตา   ปะริตตัง   ภะณันตุ

        สัคเค  กาเม  จะ  รูเป  คิริสิขะระตะเฏ  จันตะลิกเข  วิมาเน,  ทีเป  รัฏเฐ  จะ  คาเม  ตะรุวะนะคะหะเน  เคหะวัตถุมหิ  เขตเต,  ภุมมา     จายันตุ  เทวา  ชะละถะละวิสะเม  ยักขะคันธัพพะนาคา, ติฏฐันตา  สันติเก  ยัง  มุนิวะระวะจะนัง  สาธะโว  เม  สุณันตุ  ฯ                                  

ธัมมัสสะวะนะกาโล  อะยัมภะทันตา

ธัมมัสสะวะนะกาโล  อะยัมภะทันตา

ธัมมัสสะวะนะกาโล  อะยัมภะทันตา ฯ

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ

พุทธัง    สะระณัง    คัจฉามิ

ธัมมัง    สะระณัง    คัจฉามิ

สังฆัง    สะระณัง    คัจฉามิ

ทุติยัมปิ   พุทธัง    สะระณัง    คัจฉามิ

ทุติยัมปิ   ธัมมัง    สะระณัง    คัจฉามิ

ทุติยัมปิ   สังฆัง    สะระณัง    คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  พุทธัง    สะระณัง    คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  ธัมมัง    สะระณัง    คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  สังฆัง    สะระณัง    คัจฉามิ