อุททิสสนาธิฏฐานคาถา

อุททิสสนาธิฏฐานคาถา

(นำ)    หันทะ  มะยัง  อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถาโย  ภะณามะ  เส ฯ

อิมินา  ปุญญะกัมเมนะ               

      ด้วยบุญนี้  อุทิศให้

อุปัชฌายา  คุณุตตะรา                

      อุปัชฌาย์  ผู้เลิศคุณ

อาจะริยูปะการา  จะ                  

      แลอาจารย์  ผู้เกื้อหนุน

มาตา  ปิตา  จะ  ญาตะกา (ปิยา  มะมัง)    

      ทั้งพ่อแม่  แลปวงญาติ

สุริโย  จันทิมา  ราชา                 

      สูรย์จันทร์  แลราชา

คุณะวันตา  นะราปิ  จะ              

      ผู้ทรงคุณ  หรือ สูงชาติ

พ๎รัหมะมารา  จะ  อินทา  จะ        

      พรหม  มาร  และอินทราช

โลกะปาลา  จะ  เทวะตา              

      ทั้งทวยเทพ  และโลกบาล

ยะโม  มิตตา  มะนุสสา  จะ          

      ยมราช  มนุษย์มิตร

มัชฌัตตา  เวริกาปิ  จะ               

      ผู้เป็นกลาง  ผู้จองผลาญ

สัพเพ  สัตตา  สุขี  โหนตุ             

      ขอให้เป็นสุขศานติ์  ทุกทั่วหน้า  อย่าทุกข์ทน

ปุญญานิ  ปะกะตานิ  เม              

      บุญผองที่ข้าทำ  จงช่วยอำนวยศุภผล

สุขัง  จะ  ติวิธัง  เทนตุ                

      ให้สุขสามอย่างล้น

ขิปปัง  ปาเปถะ  โว  มะตัง           

      ให้ลุถึงนิพพานพลัน (เทอญ)

อิมินา  ปุญญะกัมเมนะ               

      ด้วยบุญนี้  ที่เราทำ

อิมินา  อุททิเสนะ  จะ                 

      แลอุทิศ  ให้ปวงสัตว์

ขิปปาหัง  สุละเภ  เจวะ               

      เราพลันได้ซึ่งการตัด

ตัณหุปาทานะเฉทะนัง                 

      ตัวตัณหา อุปาทาน

เย  สันตาเน  หินา  ธัมมา            

      สิ่งชั่ว  ในดวงใจ

ยาวะ  นิพพานะโต  มะมัง            

      กว่าเราจะถึงนิพพาน

นัสสันตุ  สัพพะทา  เยวะ             

      มลายสิ้น  จากสันดาน

ยัตถะ  ชาโต  ภะเว  ภะเว            

      ทุกๆ ภพ  ที่เราเกิด

อุชุจิตตัง  สะติปัญญา                 

      มีจิตตรงและสติ ทั้งปัญญาอันประเสริฐ

สัลเลโข  วิริยัมหินา                   

      พร้อมทั้งความเพียรเลิศ  เป็นเครื่องขูดกิเลสหาย

มารา  ละภันตุ  โนกาสัง              

      โอกาสอย่าพึงมี  แก่หมู่มารสิ้นทั้งหลาย

กาตุญจะ  วิริเยสุ  เม                  

      เป็นช่องประทุษร้าย  ทำลายล้าง ความเพียรจม

พุทธาทิปะวะโร  นาโถ                

      พระพุทธผู้บวรนาถ

ธัมโม  นาโถ  วะรุตตะโม             

      พระธรรมที่พึ่งอุดม

นาโถ  ปัจเจกะพุทโธ  จะ             

      พระปัจเจกะพุทธสม

สังโฆ  นาโถตตะโร  มะมัง            

      ทบพระสงฆ์ที่พึ่งผยอง

เตโสตตะมานุภาเวนะ                 

      ด้วยอานุภาพนั้น

มาโรกาสัง  ละภันตุ  มา              

      ขอหมู่มารอย่าได้ช่อง

ทะสะปุญญานุภาเวนะ                

      ด้วยเดชบุญทั้งสิบป้อง

มาโรกาสัง  ละภันตุ  มา              

      อย่าเปิดโอกาสแก่มาร เทอญฯ