บทวันทารอยพระพุทธบาท

บทวันทารอยพระพุทธบาท

วันทามิ  พุทธัง  ภะวะปาระติณณัง

      ข้าพเจ้า ขอนมัสการพระพุทธเจ้า ผู้ข้ามพ้นฝั่งแห่งภพ

ติโลกะเกตุง  ติภะเว  จะ  นาถัง

      ผู้เป็นธงชัยแห่งไตรโลก  ผู้เป็นนาถะเอกของไตรภพ

โย โลกะเสฏโฐ  สะกะลัง  กิเลสัง  เฉต๎วานะ  โพเธสิ  ชะนัง อะนันตัง

      ผู้ประเสริฐในโลก  ตัดกิเลสทั้งสิ้นได้แล้ว  ช่วยปลุกชนหาที่สุดมิได้ให้ตื่น

ยัง  นัมมะทายะ  นะทิยา  ปุลิเน  จะ ตีเร

      รอยพระบาทใด  อันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้บนหาดทราย      แทบฝั่งแม่น้ำนัมมะทา

ยัง  สัจจะพันธะคิริเก  สุมะนาจะลัคเค

       รอยพระบาทใด  อันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ บนภูเขาสัจจพันธ์      และเหนือยอดภูเขาสุมนา

ยัง  ตัตถะ  โยนะกะปุเร  มุนิโน  จะ  ปาทัง

      รอยพระบาทใด อันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ ในเมืองโยนก

ตัง  ปาทะวะลัญชะนะมะหัง  สิระสา  นะมามิ

      ข้าพเจ้า ขอนมัสการพระบาท  และรอยพระบาทนั้นๆ ของพระมุนี ด้วยเศียรเกล้า

สุวัณณะมาลิเก  สุวัณณะปัพพะเต สุมะนะกูเฏ  โยนะกะปุเร            นัมมะทายะ  นะทิยา  ปัญจะปาทะวะรัง  ฐานัง  อะหัง  วันทามิ  ทูระโต

      ข้าพเจ้า ขอนมัสการสถานที่มีรอยพระบาทห้าสถาน แต่ที่ไกล  คือ ที่ภูเขาสุวรรณมาลิก ๑  ที่ภูเขาสุวรรณบรรพต ๑  ที่ภูเขาสุมนกูฎ ๑ ที่โยนกบุรี ๑   ที่แม่น้ำนัมมทา ๑

อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง  นะมัสสะมาโน  ระตะนัตตะยัง  ยัง

      ข้าพเจ้านมัสการอยู่ซึ่งพระรัตนตรัยใด  อันบุคคลควรไหว้         โดยอย่างเดียวนี้  ด้วยประการฉะนี้

ปุญญาภิสันทัง  วิปุลัง  อะลัตถัง

      ได้แล้วซึ่งห้วงแห่งบุญอันไพบูลย์

ตัสสานุภาเวนะ  หะตันตะราโย

      ขออานุภาพพระรัตนตรัย  จงขจัดอันตรายเสียทีเถิด

อามันตะยามิ โว ภิกขะเว

      ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า

ปะฏิเวทะยามิ  โว ภิกขะเว

      ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เราขอให้ท่านทั้งหลายทราบไว้ว่า

ขะยะวะยะธัมมา  สังขารา

      สังขารทั้งหลาย  มีอันเสื่อมไปเป็นธรรมดา

อัปปะมาเทนะ  สัมปาเทถาติ ฯ

      ขอท่านทั้งหลาย  จงยังประโยชน์ตน  ประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อม   ด้วยความไม่ประมาทเถิด ฯ