สังฆาภิคีติ

สังฆาภิคีติ

(นำ)    หันทะ  มะยัง  สังฆาภิคีติง  กะโรมะ  เส ฯ

(เชิญพวกเราทั้งหลายมาทำความขับคาถา  พรรณนาเฉพาะพระสงฆ์เถิดฯ)

สัทธัมมะโช  สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต

      พระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรม  ประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้น

โยฏฐัพพิโธ  อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ

      เป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวก

สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต

      มีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวร

วันทามะหัง  ตะมะริยานะคะณัง  สุสุทธัง

      ข้าพเจ้า ไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้น  อันบริสุทธิ์ด้วยดี

สังโฆ  โย  สัพพะปาณีนัง  สะระณัง  เขมะมุตตะมัง

      พระสงฆ์หมู่ใด  เป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย

ตะติยานุสสะติฏฐานัง  วันทามิ  ตัง  สิเรนะหัง

      ข้าพเจ้า ไหว้พระสงฆ์หมู่นั้น  อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สาม        ด้วยเศียรเกล้า

สังฆัสสาหัส๎มิ  ทาโส  (หญิงว่า  ทาสี)    วะ  สังโฆ  เม  สามิกิสสะโร

       ข้าพเจ้า เป็นทาสของพระสงฆ์  พระสงฆ์เป็นนาย  มีอิสระเหนือข้าพเจ้า

สังโฆ  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ  วิธาตา  จะ  หิตัสสะ  เม

      พระสงฆ์ เป็นเครื่องกำจัดทุกข์  และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า

สังฆัสสาหัง  นิยยาเทมิ  สะรีรัญชีวิตัญจิทัง

      ข้าพเจ้า มอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์

วันทันโตหัง  (หญิงว่า  ตีหัง)  จะริสสามิ   สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง

      ข้าพเจ้า ผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม   ซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์

นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง   สังโฆ  เม  สะระณัง  วะรัง

      สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี  พระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐ ของข้าพเจ้า

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  วัฑเฒยยัง  สัตถุสาสะเน

       ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้  ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา

สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (หญิงว่า มานายะ)   ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ

      ข้าพเจ้า  ผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์  ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

สัพเพปิ  อันตะรายา  เม  มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา  ฯ

      อันตรายทั้งปวง อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า  ด้วยเดชแห่งบุญนั้น  ฯ

(กราบหมอบลงว่า)

กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา

      ด้วยกายก็ดี  ด้วยวาจาก็ดี  ด้วยใจก็ดี

สังเฆ  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยา  ยัง

      กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์

สังโฆ  ปะฏิคัณหาตุ  อัจจะยันตัง

      ขอพระสงฆ์ จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น

กาลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  สังเฆ  ฯ

      เพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ ในกาลต่อไป  ฯ