สังฆานุสสติ

สังฆานุสสติ

(นำ)     หันทะ  มะยัง  สังฆานุสสะตินะยัง  กะโรมะ  เส ฯ

(เชิญพวกเราทั้งหลายมาทำซึ่งความตามระลึกถึงพระสงฆ์เถิด ฯ)

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

      สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  หมู่ใด  ปฏิบัติดีแล้ว

อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

      สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  หมู่ใด  ปฏิบัติตรงแล้ว

ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

      สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว

สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

      สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  หมู่ใด  ปฏิบัติสมควรแล้ว

ยะทิทัง        

      ได้แก่ บุคคลเหล่านี้ คือ

จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา

      คู่แห่งบุรุษสี่คู่  นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ

เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

      นั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

อาหุเนยโย            

      เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา

ปาหุเนยโย            

      เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ

ทักขิเณยโย            

      เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน

อัญชะลีกะระณีโย    

      เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชะลี

อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ  ฯ

      เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า  ดังนี้  ฯ