ธัมมาภิคีติ

ธัมมาภิคีติ

(นำ)     หันทะ  มะยัง  ธัมมาภิคีติง  กะโรมะ  เส  ฯ

(เชิญพวกเราทั้งหลายมาทำความขับคาถาพรรณนาเฉพาะพระธรรมเถิด ฯ)

ส๎วากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ  เสยโย

      พระธรรมเป็นธรรมที่ประเสริฐ  เพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้น

โย  มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท

      เป็นธรรมอันจำแนกเป็น  มรรค  ผล  ปริยัติ  และนิพพาน

ธัมโม  กุโลกะปะตะนา   ตะทะธาริธารี

      เป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรม   จากการตกไปสู่โลกที่ชั่ว

วันทามะหัง  ตะมะหะรัง  วะระธัมมะเมตัง

       ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้น   อันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืด

ธัมโม  โย  สัพพะปาณีนัง   สะระณัง  เขมะมุตตะมัง

      พระธรรมใด  เป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย

ทุติยานุสสะติฏฐานัง  วันทามิ  ตัง  สิเรนะหัง

      ข้าพเจ้า  ไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สอง ด้วยเศียรเกล้า

ธัมมัสสาหัส๎มิ  ทาโส  (หญิงว่า  ทาสี)  วะ   ธัมโม  เม  สามิกิสสะโร

       ข้าพเจ้า  เป็นทาสของพระธรรม  พระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า

ธัมโม  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ   วิธาตา  จะ  หิตัสสะ  เม

       พระธรรม  เป็นเครื่องกำจัดทุกข์  และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า

ธัมมัสสาหัง  นิยยาเทมิ  สะรีรัญชีวิตัญจิทัง

      ข้าพเจ้า  มอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรม

วันทันโตหัง  (หญิงว่า  ตีหัง)  จะริสสามิ    ธัมมัสเสวะ  สุธัมมะตัง

      ข้าพเจ้า ผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม ซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรม

นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง    ธัมโม  เม  สะระณัง  วะรัง

       สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี  พระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ   วัฑเฒยยัง  สัตถุสาสะเน

      ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้  ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา

ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ (หญิงว่า  มานายะ)   ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ

      ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรม   ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

สัพเพปิ  อันตะรายา  เม    มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา ฯ

      อันตรายทั้งปวง  อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า  ด้วยเดชแห่งบุญนั้น  ฯ

(กราบหมอบลงว่า)

กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา

      ด้วยกายก็ดี  ด้วยวาจาก็ดี  ด้วยใจก็ดี

ธัมเม  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยา  ยัง

      กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรม

ธัมโม  ปะฏิคคัณหาตุ  อัจจะยันตัง

      ขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น

กาลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  ธัมเม  ฯ

      เพื่อการสำรวมระวังในพระธรรม ในกาลต่อไป  ฯ