ถวายพรพระ

ถวายพรพระ

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ (ว่า ๓ หน)

       อิติปิ โส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา         เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ ฯ

       ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา ธัมโม  สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก  เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ ฯ

       สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ  สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา  เอสะ ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อาหุเนยโย   ปาหุเนยโย   ทักขิเณยโย   อัญชะลีกะระณีโย   อะนุตตะรัง   ปุญญักเขตตัง   โลกัสสาติ ฯ

      พาหุง   สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง 

ค๎รีเมขะลัง  อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 

ทานาทิธัมมะวิธินา  ชิต๎วา  มุนินโท 

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม  ชะยะมังคะลานิ ฯ

      มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง 

โฆรัมปะนาฬะวะมักขะมะถัทธะยักขัง 

ขันตีสุทันตะวิธินา  ชิต๎วา  มุนินโท

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม  ชะยะมังคะลานิ ฯ

      นาฬาคิริง  คะชะวะรัง  อะติมัตตะภูตัง

ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ  สุทารุณันตัง

เมตตัมพุเสกะวิธินา  ชิต๎วา  มุนินโท

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม  ชะยะมังคะลานิ ฯ

      อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง

ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

อิทธีภิสังขะตะมะโน  ชิต๎วา  มุนินโท

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม  ชะยะมังคะลานิ ฯ

      กัต๎วานะ  กัฏฐะมุทะรัง   อิวะ  คัพภินียา

จิญจายะ  ทุฏฐะวะจะนัง  ชะนะกายะมัชเฌ

สันเตนะ  โสมะวิธินา  ชิต๎วา  มุนินโท

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม  ชะยะมังคะลานิ ฯ

      สัจจัง  วิหายะ  มะติสัจจะกะวาทะเกตุง

วาทาภิโรปิตะมะนัง  อะติอันธะภูตัง

ปัญญาปะทีปะชะลิโต  ชิต๎วา  มุนินโท

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม  ชะยะมังคะลานิ ฯ

      นันโทปะนันทะภุชะคัง  วิพุธัง  มะหิทธิง

ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ  ทะมาปะยันโต

อิทธูปะเทสะวิธินา  ชิต๎วา  มุนินโท

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม  ชะยะมังคะลานิ ฯ

      ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง

พ๎รัหมัง  วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

ญาณาคะเทนะ  วิธินา  ชิต๎วา มุนินโท

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม  ชะยะมังคะลานิ ฯ

      เอตาปิ  พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา

โย วาจะโน  ทินะทิเน   สะระเต   มะตันที

หิต๎วานะเนกะวิวิธานิ  จุปัททะวานิ

โมกขัง  สุขัง  อะธิคะเมยยะ  นะโร  สะปัญโญ ฯ

      มะหาการุณิโก  นาโถ         หิตายะ  สัพพะปาณินัง

ปูเรตวา  ปาระมี  สัพพา            ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ             โหตุ  เต  ชะยะมังคะลัง

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ             โหตุ  เม  ชะยะมังคะลัง

      ชะยันโต  โพธิยา มูเล         สัก๎ยานัง  นันทิวัฑฒะโน

 เอวัง  ต๎วัง  วิชะโย โหหิ           ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล

อะปะราชิตะปัลลังเก               สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง          อัคคัปปัตโต  ปะโมทะติ ฯ

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง                สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง

สุขะโณ  สุมุหุตโต  จะ              สุยิฏฐัง  พ๎รัหมะจาริสุ

ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง            วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง

ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง            ปะณิธี เต  ปะทักขิณา

ปะทักขิณานิ  กัต๎วานะ             ละภันตัตเถ  ปะทักขิเณ ฯ

 ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง            รักขันตุ  สัพพะเทวะตา

สัพพะพุทธานุภาเวนะ               สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต ฯ

ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง             รักขันตุ  สัพพะเทวะตา

สัพพะธัมมานุภาเวนะ               สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต ฯ

ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง             รักขันตุ  สัพพะเทวะตา

สัพพะสังฆานุภาเวนะ               สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต ฯ

      ปุริมัญจะ  ทิสัง  ราชา        ธะตะรัฏโฐ  ปะสาสะติ

คันธัพพานัง  อาธิปะติ              มะหาราชา  ยะสัสสิ  โส

ปุตตาปิ  ตัสสะ  พะหะโว           อินทะนามา  มะหัพพะลา

อิทธิมันโต  ชุติมันโต                วัณณะวันโต  ยะสัสสิโน

โมทะมานา  อะภิกกามุง            ภิกขูนัง  สะมิติง  วะนัง  ฯ

      ทักขิณัญจะ  ทิสัง  ราชา     วิรุฬ๎โห  ตัปปะสาสะติ

กุมภัณฑานัง  อาธิปะติ             มะหาราชา  ยะสัสสิ  โส

ปุตตาปิ  ตัสสะ  พะหะโว           อินทะนามา  พะหัพพะลา

อิทธิมันโต  ชุติมันโต                วัณณะวันโต  ยะสัสสิโน

โมทะมานา  อะภิกกามุง            ภิกขูนัง  สะมิติง  วะนัง  ฯ

      ปัจฉิมัญจะ  ทิสัง  ราชา      วิรูปักโข   ปะสาสะติ

นาคานัง  อาธิปะติ                  มะหาราชา  ยะสัสสิ   โส

ปุตตาปิ  ตัสสะ  พะหะโว           อินทะนามา   มะหัพพะลา

อิทธิมันโต  ชุติมันโต                วัณณะวันโต   ยะสัสสิโน

โมทะมานา  อะภิกกามุง            ภิกขูนัง  สะมิติง  วะนัง  ฯ

      อุตตะรัญจะ  ทิสัง  ราชา     กุเวโร  ตัปปะสาสะติ

ยักขานัง  อาธิปะติ                  มะหาราชา  ยะสัสสิ   โส

ปุตตาปิ  ตัสสะ  พะหะโว           อินทะนามา  มะหัพพะลา

อิทธิมันโต  ชุติมันโต                วัณณะวันโต  ยะสัสสิโน

โมทะมานา  อะภิกกามุง            ภิกขูนัง  สะมิติง  วะนัง  ฯ