ปฐมพุทธะวะจะนะ

ปฐมพุทธะวะจะนะ

อะเนกะชาติสังสารัง            สันธาวิสสัง  อะนิพพิสัง

คะหะการัง  คะเวสันโต        ทุกขา  ชาติ  ปุนัปปุนัง

คะหะการะกะ  ทิฏโฐสิ         ปุนะ  เคหัง  นะ  กาหะสิ

สัพพา  เต  ผาสุกา  ภัคคา     คะหะกูฏัง  วิสังขะตัง

วิสังขาระคะตัง  จิตตัง          ตัณหานัง  ขะยะมัชฌะคาติฯ