ภัทเทกะรัตตะคาถา

ภัทเทกะรัตตะคาถา

อะตีตัง  นานวาคะเมยยะ      นัปปะฏิกังเข  อะนาคะตัง

ยะทะตีตัมปะหีนันตัง           อัปปัตตัญจะ  อะนาคะตัง

ปัจจุปปันนัญจะ  โย  ธัมมัง    ตัตถะ  ตัตถะ วิปัสสะติ

อะสังหิรัง  อะสังกุปปัง         ตัง  วิทธา  มะนุพ๎รูหะเย

อัชเชวะ  กิจจะมาตัปปัง        โก  ชัญญา  มะระณัง  สุเว

นะ  หิ  โน  สังคะรันเตนะ     มะหาเสเนนะ  มัจจุนา

เอวัง  วิหาริมาตาปิง            อะโหรัตตะมะตันทิตัง

ตัง  เว  ภัทเทกะรัตโตติ        สันโต  อาจิกขะเต  มุนีติ ฯ