ธัมมะนิยามะสุตตัง

บทขัดธรรมนิยามะสูตร

ยัง  เว  นิพพานะญาณัสสะ     ญาณัง  ปุพเพ  ปะวัตตะเต

ตัสเสวะ  วิสะยีภูตา             ยายัง  ธัมมะนิยามะตา

อะนิจจะตา  ทุกขะตา จะ      สัพเพสัง  จะ  อะนัตตะตา

ตัสสา  ปะกาสะกัง  สุตตัง     ยัง  สัมพุทเธนะ  ภาสิตัง

สาธูนัง  ญาณะจาเรนะ         ยะถา  พุทเธนะ  เทสิตัง

โยนิโส  ปะฏิปัต๎ยัตถัง          ตัง สุตตันตัง  ภะณามะ เส ฯ

ธัมมะนิยามะสุตตัง

       เอวัมเม  สุตัง ฯ เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา สาวัตถิยัง  วิหะระติ เชตะวะเน  อะนาถะปิณฑิกัสสะ  อาราเม ฯ ตัต๎ระ  โข  ภะคะวา ภิกขู    อามันเตสิ  ภิกขะโวติ ฯ  ภะทันเตติ  เต ภิกขู  ภะคะวะโต  ปัจจัสโสสุง ฯ ภะคะวา  เอตะทะโวจะ

       อุปปาทา  วา  ภิกขะเว  ตะถาคะตานัง  อะนุปปาทา  วา  ตะถาคะตานัง  ฐิตา  วะ สา ธาตุ  ธัมมัฏฐิตะตา  ธัมมะนิยามะตา  สัพเพ  สังขารา  อะนิจจาติ ฯ  ตัง  ตะถาคะโต  อะภิสัมพุชฌะติ  อะภิสะเมติ  อะภิสัมพุชฌิต๎วา  อะภิสะเมต๎วา  อาจิกขะติ  เทเสติ  ปัญญะเปติ   ปัฏฐะเปติ วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ สัพเพ สังขารา  อะนิจจาติ ฯ

       อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา  ตะถาคะตานัง  ฐิตา  วะ สา  ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา  ธัมมะนิยามะตา สัพเพ  สังขารา  ทุกขาติ ฯ  ตัง  ตะถาคะโต  อะภิสัมพุชฌะติ  อะภิสะเมติ  อะภิสัมพุชฌิต๎วา  อะภิสะเมต๎วา  อาจิกขะติ  เทเสติ  ปัญญะเปติ   ปัฏฐะเปติ  วิวะระติ  วิภะชะติ  อุตตานีกะโรติ  สัพเพ  สังขารา  ทุกขาติ ฯ

       อุปปาทา  วา  ภิกขะเว  ตะถาคะตานัง   อะนุปปาทา  วา ตะถาคะตานัง  ฐิตา  วะ สา  ธาตุ  ธัมมัฏฐิตะตา  ธัมมะนิยามะตา สัพเพ  ธัมมา  อะนัตตาติ ฯ ตัง  ตะถาคะโต   อะภิสัมพุชฌะติ  อะภิสะเมติ  อะภิสัมพุชฌิต๎วา  อะภิสะเมต๎วา  อาจิกขะติ  เทเสติ  ปัญญะเปติ   ปัฏฐะเปติ  วิวะระติ  วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ  สัพเพ  ธัมมา  อะนัตตาติ ฯ  อิทะมะโว  จะ  ภะคะวา ฯ  อัตตะมะนา  เต ภิกขู  ภะคะวะโต ภาสิตัง  อะภินันทุนติ ฯ