อะริยะธะนะคาถา

อะริยะธะนะคาถา

ยัสสะ  สัทธา  ตะถาคะเต      อะจะลา  สุปะติฏฐิตา

สีลัญจะ  ยัสสะ  กัล๎ยาณัง      อะริยะกันตัง  ปะสังสิตัง

สังเฆ  ปะสาโท  ยัสสัตถิ        อุชุภูตัญจะ  ทัสสะนัง

อะทะลิทโทติ  ตัง  อาหุ        อะโมฆันตัสสะ  ชีวิตัง

ตัสมา  สัทธัญจะ  สีลัญจะ     ปะสาทัง  ธัมมะทัสสะนัง

อะนุยุญเชถะ  เมธาวี           สะรัง  พุทธานะ  สาสะนันติ ฯ